„SOS dla Rodziny”. Projekt MGOPS w Daleszycach najlepszy w kraju

MGOPSlogoMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach przygotował najlepszy w kraju projekt pomocowy dla rodzin. Ośrodek zdobył pierwsze miejsce w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017. Projekt daleszyckiego MGOPS pod nazwą „SOS dla Rodziny” skierowany jest do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.


O dofinansowanie Ministra starały się jednostki z całego kraju, MGOPS w Daleszycach okazał się najlepszy spośród 78 wnioskodawców, którym przyznano wsparcie. Ośrodek zdobył 27tys. zł dotacji na realizację projektu, a także nagrodę w wysokości 10tys. zł za najwyższe oceny merytoryczne ekspertów. Program będzie realizowany od czerwca do grudnia tego roku.
Warto podkreślić, że w ramach ubiegłorocznej edycji Programu Osłonowego Ministra MGOPS w Daleszycach otworzył Ośrodek Mediacji, który jest jedyną tego typu placówką na terenie województwa świętokrzyskiego. Jednak w mediacjach nie uczestniczą dzieci, które są ofiarami lub świadkami rodzinnych konfliktów. Dlatego kolejny projekt ma wprowadzić i zwiększyć dostępność mediacji, informacji i pomocy przede wszystkim na rzecz nieletnich. To również reakcja Ośrodka na zdiagnozowane konflikty rówieśnicze.
– Niezbędne jest wprowadzenie działań, które uzupełnią i rozszerzą ofertę już istniejącego ośrodka mediacyjnego oraz przeprowadzenie szeregu działań o charakterze informacyjnym i terapeutycznym – podkreśla Renata Segiecińska, kierownik MGOPS w Daleszycach. – Pragniemy pomóc dzieciom i młodzieży z rodzin, w których występuje przemoc oraz z rodzin zagrożonych przemocą, w radzeniu sobie z trudną sytuacją i własnymi emocjami. Należy dać im narzędzia i rozwiązania, które będą mogły zastosować w przypadku pojawienia się konfliktu zarówno w domu rodzinnym, jak i środowisku szkolnym – zaznacza kierownik Segiecińska.
W myśl projektu MGOPS przeprowadzi diagnozę liczby dzieci i młodzieży wychowywanych w rodzinach zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie, po czym przeprowadzi szkolenia mediatorów z zakresu pracy z nieletnimi i otworzy w Ośrodku Mediacji poradnictwo dla wszystkich dzieci w potrzebie, także tych, które zgłoszą się samodzielnie. Dodatkowo lokal Ośrodka zostanie wyposażony w odpowiednie pomoce dydaktyczne.
Kolejnym działaniem będzie spotkanie informacyjne z Policją, która podpowie dzieciom, gdzie zwracać się o pomoc, jak radzić sobie z przemocą i własnym lękiem. W ramach projektu zaplanowano także cykl warsztatów terapeutycznych, które mają wspomóc rozwój emocjonalny i kreatywny dzieci, zlikwidować ich wewnętrzne bariery i otworzyć na świat, nauczyć radzenia sobie w stresujących sytuacjach i wzmocnić poczucie własnej wartości, a także podnieść umiejętność nawiązywania relacji z osobami bliskimi.
Ukoronowaniem projektu będzie zaplanowany na 19 listopada Dzień Wspaniałej Rodziny. Będzie to spotkanie integracyjne z okazji Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, na którym w integracji rodzin pomóc mają konsultacje z psychologiem i pedagogiem, wskazówki Policji i mediatora, rodzinne gry i zabawy, a także przedstawienie terapeutyczne. Podsumowaniem projektu będzie wydanie Kodeksu Wspaniałej Rodziny, czyli poradnika dla dzieci z najważniejszymi poradami.
– Cieszę się, że projekt MGOPS został tak wysoko oceniony na tle innych jednostek w kraju – mówi Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce, Dariusz Meresiński. – To kolejne już działanie Ośrodka na rzecz integracji rodziny, które przyczyni się do upowszechniania dobrych praktyk. W tym celu konieczne jest budowanie odpowiednich relacji między dziećmi a dorosłymi i uświadamianie rodzinom ich ogromnej roli w kształtowaniu charakterów podopiecznych – podkreśla burmistrz.