Informacja MGOPS: Rusza Projekt „Komputer bez strachu i tajemnic – wsparcie rozwoju kompetencji TIK”

Projekt „Komputer bez strachu i tajemnic – wsparcie rozwoju kompetencji TIK” nr: RPSW.08.04.03-26-0007/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 08.04.03 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany przez Project HUB Sp. z o.o. (Lider Projektu) oraz HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik (Partner Projektu).

Głównym celem projektu nabycie kwalifikacji ECDL Profile przez uczestników uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. w mieście Kielce lub następujących gmin powiatu kieleckiego: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk.

Wsparcie w ramach projektu:
1. Kurs komputerowy przygotowujący do zdania certyfikowanego egzaminu ECDL- kurs trwający 110 h dydaktycznych, poprzedzony weryfikacją poziomu kompetencji komputerowych zakwalifikowanego uczestnika (tj. testem kompetencji cyfrowych). Szkolenie przy użyciu komputera obejmować będzie następujące moduły: Podstawy pracy z komputerem, Podstawy pracy w sieci, Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne, IT Security, Rozwiązywanie problemów.
2. Egzamin ECDL Profile DIGCOMP – egzamin zewnętrzny, przeprowadzany przez akredytowany podmiot z zakresu nabycia kwalifikacji komputerowych według standardów kwalifikacji cyfrowych ECDL.

W ramach projektu gwarantujemy:
• materiały szkoleniowe,
• materiały do nauki zagadnień związanych z technikami ICT,
• catering,
• bezpłatny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
• są osobami powyżej 25 roku życia (osoby które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły
25 lat),
• uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. w mieście Kielce lub następujących gmin powiatu kieleckiego: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk
• posiadają niskie kwalifikacje (tj. osoby z wykształceniem maksymalnie podnagimnazjalnym),
• są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w zakresie technik ICT (Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych)
• nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt przewiduje również udział osób posiadających niepełnosprawność.

Rekrutacja do projektu trwa!
Dokumnety rekrutacyjne dostępne na stronach:
http://projecthub.pl/projekty oraz http://www.bezplatneszkolenia.com.pl
Więcej informacji:
Kontakt telefoniczny: Hubert Durlik 501 641 959
Biuro projektu czynne pn.- pt. 8.00-16.00 Kielce Al. IX Wieków Kielc 6/8
(Budynek Becher Platinum, wejście od ul. Cichej)