O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach
INFORMUJE, ŻE POSZUKUJE OSÓB CHĘTNYCH DO PRACY NA STANOWISKU: OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
w ramach realizowanego projektu pn. „ Centrum Usług- Wspólne działania na rzecz społeczności lokalnej”.
Osi priorytetowej : RPSW.09.00.00 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem
Działania : RPSW.09.02.00 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych
Poddziałanie : RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych ( projekty konkursowe)

1. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony tj. do 30.04.2021 roku (praca w terenie,
na terenie gminy Daleszyce)

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na danym stanowisku:
1) Obowiązkowe :
a) posiada kwalifikacje do wykonywania jednego z zawodów :
– opiekun środowiskowy,
– opiekun osoby starszej,
– opiekuna medycznego,
– opiekun kwalifikowany w domu pomocy społecznej,
– asystent osoby niepełnosprawnej.
b) posiada doświadczenie w realizacji usług opiekuńczych w tym :
– zawodowe,
– wolontariackie,
– osobiste wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego,
– odbyła minimum 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi, w tym udzielania
pierwszej pomocy lub pomocy przedmedycznej

2) Dodatkowe
a) minimum 6-miesięczne doświadczenie w pracy z osobami starszymi, chorymi, wymagającymi
opieki,
b) umiejętność organizowania pracy w domu świadczeniobiorcy,

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku opiekuna środowiskowego:
Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku dot. usług opiekuńczych oraz zadania wynikające z zakresu czynności, w szczególności:
1. Usługi gospodarcze:
a) pomoc w czynnościach dnia codziennego, w miarę potrzeby; pomoc przy myciu, kąpaniu,
w ubieraniu się, jedzeniu, pomoc w zaspokajaniu czynności fizjologicznych,
b) zakup i dostarczanie artykułów spożywanych, leków i innych niezbędnych w gospodarstwie domowym,
c) przyrządzanie posiłków; w tym zgodnie z zalecaną przez lekarza dietą,
d) przygotowywanie posiłków lub produktów na część dnia, w której osoba zainteresowana pozostaje sama oraz właściwe ich przechowywanie,
e) utrzymywanie porządku w pomieszczeniach użytkowanych lub zajmowanych przez osobę zainteresowaną,
f) utrzymywanie w czystości bielizny pościelowej, ręczników i ubrania osoby zainteresowanej,
g) pomoc w zakupie odzieży i obuwia,
h) palenie w piecu, przynoszenie węgla, drewna,
i) zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem,
j) pomoc osobie zainteresowanej w kontakcie z urzędami, instytucjami, zakładami opieki zdrowotnej itp.
2. Usługi pielęgnacyjne:
a) wykonywanie niezbędnych czynności związanych z utrzymaniem czystości osoby w zależności od indywidualnych potrzeb,
b) pielęgnacja, w szczególności w czasie choroby i rehabilitacji, zalecana przez lekarza,
c) pomoc w kontakcie z lekarzem leczącym i służbą zdrowia , zamawianie wizyt domowych, pomoc w rejestracji wizyt w poradni, w sytuacjach tego wymagających.
3. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji.
4. Bieżąca współpraca z pracownikami socjalnymi w zakresie wymiany informacji na temat środowisk objętych lub wymagających objęcia poszczególnymi rodzajami usług opiekuńczych.
4. Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na stanowisku opiekunka środowiskowa winny zgłosić się do tutejszego MGOPS w termin do 06.05.2019 roku do godz. 15.00.