Dożywianie dzieci w szkole info dla rodziców

 

         Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje, że w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” udziela wsparcia w postaci bezpłatnego dożywiania w szkole dla dzieci. Warunkami otrzymania w/w pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 792 zł netto/os oraz wskazane w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. sytuacje występujące w rodzinie:

 

 • ubóstwo – (dochód nie może przekroczyć 528 zł/os. w rodzinie)
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • bezrobocie – zarejestrowanie w PUP
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba – potwierdzone dokumentacją medyczną
 • przemoc w rodzinie
 • potrzeba ochrony macierzyńska lub wielodzietność
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.
 • trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizm lub narkomania
 • zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna