Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/rsajdak/public_html/www.mgopsdaleszyce.pl/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Świadczenie Wychowawcze – aktualności – MGOPS Daleszyce
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/rsajdak/public_html/www.mgopsdaleszyce.pl/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Jesteś tutaj:

Kategoria: Świadczenie Wychowawcze – aktualności

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce  ul. Sienkiewicza 11B, pokój 108
tel. 41 307 24 95 wew. 27

OBSŁUGA INTERESANTÓW W GODZ 8:00 – 13:00

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2019/2021.


Druki wniosków dotyczące ustalenia uprawnień do świadcze
nia wychowawczego wydawane i przyjmowane są w Zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją oraz dostępne są na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach w zakładce pliki do pobrania.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres – 2019/2021,  można składać :

elektronicznie od 1 lipca 2019 r. (przez portal Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej).

– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.

W sprawach z wniosków złożonych od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na wydłużony okres do dnia 31 maja 2021 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.


Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca z zastrzeżeniem art.5 ust.2a (opieka naprzemienna obojga rodziców ustalona  wyrokiem sądu)

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje    na utrzymaniu opiekuna faktycznego

3) opiekunowi prawnemu dziecka,

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Program „Rodzina 500+” na każde dziecko niezależnie od dochodu

Dzięki wprowadzonym  zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 

Brak wymogu ustalenia alimentów.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko 

Od 1 lipca  2019 r. rodzice bmają 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złozenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r. Rozwiązanie dotyczy odpowiednio także opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego dziecka.

Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Rozwiązanie to pozwala na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który złożył wniosek o świadczenie ale zmarł przed jego rozpatrzeniem. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, który do tej pory pobierał świadczenie wychowawcze.

Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw, w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

Uproszczone procedury

Od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację może odebrać osobiście.

Nieodebranie informacji nie ma żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.

Terminy rozpatrzenia wniosków

– Złożenie wniosku w okresie od dnia 01 lipca 2019 do dnia 31 sierpnia 2019 r.  oznacza, że przysługujące świadczenie, zostanie wypłacone najpóźniej  do dnia 31 października 2019 r. (z wyrównaniem od miesiąca lipca)

– Złożenie wniosku w okresie od dnia 01 września 2019 r. do dnia 30 września  2019 r. oznacza, że przysługujące świadczenie, zostanie wypłacone najpóźniej  do dnia 30 listopada 2019 r.  (z wyrównaniem od miesiąca lipca)

– Złożenie wniosku okresie od dnia 01 października 2019 r. do dnia  31 października 2019 r. oznacza, że przysługujące świadczenie, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. (z wyrównaniem jedynie od  miesiąca października, tj. od miesiąca złożenia wniosku)

– Złożenie wniosku w okresie od dnia 01 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada  2019 r. oznacza, że przysługujące świadczenie, zostanie wypłacone najpóźniej  do dnia 31 stycznia 2020 r.  (z wyrównaniem jedynie od miesiąca listopada,  tj. od miesiąca złożenia wniosku) 

– Złożenie wniosku w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020  oznacza, że przysługujące świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do dnia  29 lutego 2020 r. (z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku)

Pierwsze wypłaty z programu „Rodzina 500 plus”

Pierwsze wypłaty-500+7 kwietnia, na Rynku w Daleszycach, odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Wydziału Polityki Społecznej oraz z pracownikami Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach, na czele z panią kierownik – Renatą Segiecińską. Panie zachęcały do składania wniosków o przyznanie tzw. świadczeń wychowawczych w ramach Programu „Rodzina 500+” oraz służyły mieszkańcom gminy informacją jak taki dokument złożyć. W trasę po gminie ruszył także specjalnie oznakowany tzw. „bus 500 plus”.
– W gminie wydawanie formularzy odbywa się bez zakłóceń, nie ma kolejek, dokumenty są przyjmowane sukcesywnie, a pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej służą pomocą w wypełnianiu wniosków, dlatego wszystko odbywa się sprawnie i płynnie – podkreśliła Renata Segiecińska, kierownik MGOPS w Daleszycach.
Na koniec kwietnia wpłynęło 1300 wniosków obejmujących około 950 dzieci. Pracownicy Ośrodka przed wydaniem decyzji administracyjnych wnikliwie rozpatrują każdy wniosek. W tym celu analizują złożone dokumenty oraz wyszukują danych w systemie informatycznym Empatia. Nadmieniamy, że w gminie Daleszyce większość wniosków wiąże się z koniecznością wyliczenia dochodów co oznacza, że rodziny występują o środki finansowe również na pierwsze dziecko. Praca nad wydaniem decyzji przebiega regularnie, dlatego też pierwsze decyzje administracyjne w ilości 200 sztuk dla 300 dzieci zostały wydane w ostatnim tygodniu kwietnia, a przelewy środków na konta bankowe dokonane w dniu 28 kwietnia. Informujemy, że kolejne wnioski są rozpatrywane sukcesywnie o czym wnioskodawcy będą na bieżąco informowani.

Do góry