Aktualności

Pytania i odpowiedzi dla Seniora. Jak skorzystać z pomocy udzielanej w ramach programu Wspieraj Seniora

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do najbliższego ośrodka pomocy społecznej w Twojej okolicy. Ośrodek pomocy społecznej będzie z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

 1. Na czym polega program

Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do Twojego domu. Mogą to być dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym (np. nie możesz poprosić o usługę sprzątnięcia mieszkania).

 1. Jak długo realizowany jest program

Program jest realizowany od 20 października  do 31 grudnia 2020 r.

 1. Kto realizuje program w Twojej gminie

Za realizację programu odpowiada lokalny ośrodek pomocy społecznej w Twojej gminie

 1. Kto może skorzystać z programu?

Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecydowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeństwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej
i społecznej osoby. Ocena takiej stanu sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do realizatora programu, czyli od decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

 1. Czy płacę za zakupy i usługi?

Koszty zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady
i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu
z Tobą.

Pomoc w postaci usług, np. pomoc np. w sprawach urzędowych, wyprowadzenia psa, są nieodpłatne.

 1. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1.

Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

 • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
 • Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00
 • Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej

KROK 2.

 • Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę.
 • Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie.
 • W razie wątpliwości, zadzwoń do Twojego ośrodka pomocy społecznej.

KROK 3.

 • Przychodzi do Ciebie osoba, którą OPS wyznaczył do pomocy. W celu weryfikacji poda imię i nazwisko. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie ośrodek pomocy społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.
 • Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

KROK 4.

 • Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

 

PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

 1. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc??

Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy. Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników ops (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję o zatrudnieniu nowych pracowników, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym, zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT, członkami ochotniczych straży pożarnych.

 1. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?
  Usługa może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu, ale jest to uzależnione od organizacji działań przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby starszej
  w wieku 70 lat i więcej.
 1. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi
  w ramach programu?

Tak, jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, taka pomoc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomendujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11

Bezpieczeństwo osób starszych podczas realizacji programu.

Realizator programu ośrodek pomocy społecznej odpowiada za działania, mające na celu ochronę osób starszy.

Informacja o projekcie „Rodzic w pracy”

Cel projektu: 

Udzielenie wsparcia finansowego co najmniej 11 osobom (10 kobietom i 1 mężczyźnie) w powrocie do pracy lub jej znalezieniu po przerwie związanej z urodzeniem / wychowania dziecka w wieku do lat 3

Formy pomocy: 

 • Finansowanie wynagrodzenia niani – dla wszystkich uczestników!

Kto może wziąć udział w projekcie:

 • co najmniej 11 osób (w tym 1 mężczyzna) bezrobotnych, biernych zawodowo lub przebywających na urlopie wychowawczym

Obszar realizacji projektu:

Powiat kielecki

Jakie warunki musisz spełniać?

 • status osoby niepracującej, bądź powracającej do pracy po urlopie wychowawczym
 • dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat
 • chęć powrotu do pracy, bądź rozpoczęcia aktywności zawodowej

Jak zgłosić się do projektu?

projekt@rodzicwpracy.pl 

Na Wasze zgłoszenia czekamy od 23 października do 12 listopada 2020!

Więcej informacji:

http://rodzicwpracy.pl/kielecki/

https://www.facebook.com/mamoidzdopracy/

Tel. 516 047 940

Załączniki

K O M U N I K A T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH

W związku z  zagrożeniem wynikającym z rozprzestrzeniania się  koronawirusa (SARS – COV-2)  oraz w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo zdrowotne zwracamy się z prośbą, aby w sprawach nie wymagających bezpośredniego kontaktu dzwonić pod numery telefonów : 

(41) 307-24-78,  307-24-95 (Pomoc Społeczna),

 wew. 27 (Świadczenia Rodzinne),

573 -944 -445 (Świetlica „Promyczek” /Asystent Rodziny)

  lub przesyłać informację za pomocą poczty mailowej : mgops@daleszyce.pl oraz przy użyciu: ePUAP, Portalu Empatia\.
 

W wyjątkowo pilnych sprawach zapraszamy do Ośrodka – wejściem głównym od strony ulicy Mickiewicza.

Zaproszenie na spotkanie 25-09-2020r.

             

Klub Wolontariatu w Daleszycach

zaprasza

 mieszkańców gminy na spotkanie motywacyjne

pt.: „Profilaktyka uzależnień – jak radzić sobie z uzależnieniami w rodzinie”.

Gościem spotkania będzie psycholog Pani Anna Gromak

– certyfikowany terapeuta.

 

 Spotkanie odbędzie się 25.09.2020 roku o godzinie 12:00

w Sali Konferencyjnej (I piętro, pokój nr 15)

znajdującej się w obecnym Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce

przy ul. Sienkiewicza 11.

 

Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

 

Projekt „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach

Pl. Staszica 22/2, 26-021 Daleszyce, tel./fax 41 307 24 78 mgops@daleszyce.pl    www.mgops.daleszyce.pl

Partner: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce tel. 41 343 00 38 centrum@frdl.kielce.pl www.frdl.kielce.pl

Informacje dla mieszkańców gminy na miesiąc wrzesień

Informacje dla mieszkańców gminy na miesiąc  wrzesień
od Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Data i miejsce

Wydarzenie

10.09.2020 r.
 od godziny 14:00
w Miejsko – Gminnym Ośroku Pomocy Społecznej w Daleszycach

(Plac Staszica 22/2)

Mediacje rodzinne, podczas których rodziny z trudnościami w poprawnym komunikowaniu się będą mogły przy udziale specjalistów mediatorów wyjaśnić sobie nieporozumienia i spisać ugodę pozwalającą na dalsze spokojne funkcjonowanie.

14.09.2020 r. o godzinie 15:30

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach

Posiedzenie Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


14.09.2020 r. o godzinie 15:00

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach

Spotkanie Grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, czyli dla członków rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub innych środków psychotropowych.
Prosimy wszystkich zainteresowanych o skorzystanie z możliwości otrzymania informacji o tym jak postępować i zachowywać się w tych trudnych sytuacjach rodzinnych.

25.09.2020 r. o godzinie 15:30

w Świetlicy Integracyjno – Wspierającej “PROMYCZEK”

w Daleszycach

Spotkanie motywacyjne,

które odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy
w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

28.09.2020 r. o godzinie 15:30

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach

 

Posiedzenie Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 Dodatkowo -Świetlica IntegracyjnoWspierająca “PROMYCZEK” mieszcząca się w Daleszycach w  Urzędzie Miasta i Gminy  przy ulicy :Sienkiewicza 11 zaprasza rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach do kontaktu bezpośredniego lub telefonicznego z kadrą placówki w celu omówienia zasad uczęszczania na zajęcia

 

Dożywianie dzieci w szkole info dla rodziców

 

         Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje, że w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” udziela wsparcia w postaci bezpłatnego dożywiania w szkole dla dzieci. Warunkami otrzymania w/w pomocy jest spełnienie kryterium dochodowego w wysokości 792 zł netto/os oraz wskazane w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. sytuacje występujące w rodzinie:

 

 • ubóstwo – (dochód nie może przekroczyć 528 zł/os. w rodzinie)
 • sieroctwo
 • bezdomność
 • bezrobocie – zarejestrowanie w PUP
 • niepełnosprawność
 • długotrwała lub ciężka choroba – potwierdzone dokumentacją medyczną
 • przemoc w rodzinie
 • potrzeba ochrony macierzyńska lub wielodzietność
 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.
 • trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 • alkoholizm lub narkomania
 • zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa
 • klęska żywiołowa lub ekologiczna

Spotkanie motywacyjne-30.07.2020 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu motywacyjnym pn.: „Podejmij wyzwanie podbij rynek pracy” organizowanym w ramach projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowanym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększają ca szanse na zatrudnienie. Spotkanie odbędzie się online w dniu 30 lipca 2020 r. o godz. 11.00 i będzie trwało 2 godziny. Spotkanie motywacyjne poprowadzi doradca zawodowy i psycholog Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach – Pani Małgorzata Wirecka – Zemsta.

Aby zarejestrować swój udział, należy wypełnić i przesłać poniższy formularz do dn. 29.07.2020 r. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

https://docs.google.com/forms/d/1DB7991KLMnmVE89ayLldxU-X5oRc8M9gK5pCaZwPZJc/edit

Objazdowe Wakacje 2020 – plan wyjazdów

Objazdowe Wakacje 2020

 

1 lipiec (środa) 10:00 – 14:00 Daleszyce Ogrody Parafialne

3 lipiec (piątek) 10:00 – 14:00 Sieraków – Szkoła Podstawowa

6 lipiec (poniedziałek) 10:00 – 14:00 Kranów – plac przy Świetlicy Orange

8 lipiec (środa) 10:00 – 14:00 Komórki – plac za budynkiem MONAR- MARKOT

10 lipiec (piątek) 10:00 – 14:00 Cisów – plac przy Świetlicy Wiejskiej

13 lipiec (poniedziałek) 10:00 – 14:00 Suków – boisko szkolne przy Szkole Podstawowej

15 lipiec (środa) 10:00 – 14:00 Mójcza – plac przy Szkole Podstawowej

17 lipiec (piątek) 10:00 – 14:00 Wójtostwo – Gospodarstwo Agroturystyczne „Torfowisko”

20 lipiec (poniedziałek) 10:00 – 14:00 Brzechów – plac przy Szkole Podstawowej

22 lipiec (środa) 10:00 – 14:00 Borków – plac przy Szkole Podstawowej

24 lipiec (piątek) 10:00 – 14:00 Trzemosna – plac przy budynku LGD „Białe Ługi”

27 lipiec (poniedziałek) 10:00 – 14:00 Słopiec – plac przy Szkole Podstawowej

29 lipiec (środa) 10:00 – 14:00 Marzysz – plac przy Szkole Podstawowej

31 lipiec (piątek) 10:00 – 14:00 Widełki – Centrum Edukacji Ekologicznej

 

 

Ważna informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach

informuje o przeniesieniu Referatu Świadczeń Rodzinnych do budynku,  w którym mieści się Urząd Miasta i Gminy Daleszyce -ulica Sienkiewicza 11.

Przypominamy, że istnieje możliwość skontaktowania się z pracownikami powyższego Referatu bezpośrednio na miejscu (obowiązuje maseczka ochronna) lub telefonicznie pod dotychczasowymi numerami -41 3072495 lub 413072478 – wewnętrzny 27 oraz za pomocą poczty mailowej – justyna.kozub@daleszyce.pl

Nowy okres zasiłkowy 2020/2021

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym informujemy, że od 1 lipca 2020 roku, będzie można w formie elektronicznej składać wnioski na zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz na świadczenie „Dobry Start” ( 300+).

Wnioski można składać:

 1. za pomocą platformy Emp@tia (https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion),
 2. za pomocą systemów bankowych oraz
 3. za pomocą platformy Epuap (wymagany jest profil zaufany lub podpis elektroniczny).

Uwaga: forma elektroniczna nie oznacza możliwości przesłania wniosku poprzez e-mail.

Wnioski w formie tradycyjnej przyjmowane będą od 1 sierpnia 2020r.
Wnioski o w/w świadczenia należy składać zgodnie z miejscem zamieszkiwania, a nie zameldowania.

Uwaga!!!

W tym roku (2020) nie składamy wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ (przyznane są na okres zasiłkowy 2019/2021 tj. do maja 2021r.)

Do góry