Świetlica Integracyjno – Wspierająca „Promyczek”

 

Siedziba: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach, I piętro, pokój 109
Kierownik Świetlicy: Mariola Kaczmarczyk

Świetlica Promyczek

Świetlica Integracyjno- Wspierająca „PROMYCZEK” w Daleszycach została powołana do życia przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Świetlica realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze oraz profilaktyczne, wynikające z aktualnego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Celem Świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej i dydaktycznej oraz realizacja oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci i młodzieży wieku od 5. do 16. roku życia z rodzin ubogich materialnie i duchowo, szczególnie:

a) potrzebujących wielorakiego wsparcia

b) zagrożonych patologiami

c) przejawiających zaburzenia i defekty uspołecznienia

d) mających trudności w zakresie realizacji programu szkolnego

e) pragnących rozwijać swoje możliwości twórcze, zainteresowania i talenty

f) zainteresowanych ofertą świetlicy i akceptujących jej program.

Oprócz podopiecznych z rodzin dysfunkcyjnych do „Promyczka” uczęszczają również dzieci i młodzież z rodzin funkcjonujących prawidłowo.
Świetlica „Promyczek” prowadzi następujące formy pracy środowiskowej:

a) pomoc w nauce,
b) pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,
c) twórcza organizacja czasu wolnego, zwłaszcza poprzez organizację zabaw, zajęć sportowych, artystycznych i wycieczek,
d) pomoc w odkrywaniu i rozwoju indywidualnych zainteresowań oraz uzdolnień,
e) kształtowanie prawidłowych i społecznie pożądanych postaw,
f) współpracę z rodziną dziecka.

Świetlica współpracuje ze wszystkimi organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Placówka bardzo często współpracuje z Asystentem Rodziny, będącym zatrudnionym przez Miejko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach.
Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Świetlicy „Promyczek” i tym samym nad działalnością Kierownika Świetlicy sprawuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach.