Jesteś tutaj:

Miesiąc: czerwiec 2016

Szansa dla bezrobotnych

Szansa dla bezrobotnychMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, jako partner Caritas Diecezji Kieleckiej realizuje projekt po nazwą „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020”. W ramach Projektu, w okresie od 01.06. do 31.12.2016 r. przeprowadzony zostanie cykl bezpłatnych szkoleń oraz kursów zawodowych dla dziesięciu osób długotrwale bezrobotnych z gminy Daleszyce.
Oferowane kursy to: układanie kwiatów, prace remontowo-budowlane, kurs pracownika gospodarczego, sprzątania i zasad higieny oraz opiekuna społecznego. Dodatkowo od miesiąca września uczestnicy zostaną skierowani do wykonywania prac interwencyjnych lub na staż. Będą też mieli możliwość podjęcia zatrudnienia w Centrum Integracji Społecznej w Kielcach.
Nabór do projektu zakończył się w miesiącu czerwcu, z programu skorzysta grupa dziesięciu osób, wyłoniona przez Komisję Kwalifikacyjną składającą się ze specjalistów: doradcy zawodowego, psychologa i pedagoga.
Osobom zakwalifikowanym życzymy sukcesów w dążeniu do samodzielności zawodowej, a mieszkańców prosimy o trzymanie kciuków za uczestników Projektu z naszej gminy.

Więcej informacji można uzyskać u opiekuna Projektu, Pani Doroty Kapeli – pod nr tel. 41 307 24 78.

Renata Segiecińska kierownik MGOPS

Renata SegiecińskaPani Reneta Segiecińska została nowym Kierownikiem Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach. Funkcję tą pełni od marca. To osoba posiadająca dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu szeroko pojętej polityki społecznej. Pani Renata 14 lat pracowała na stanowisku wicedyrektora, następnie dyrektora w Wydziale Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. Koordynowała liczne projekty służące rozwiązywaniu problemów społecznych, współpracując przy tym z ośrodkami pomocy społecznej, domami opieki czy środowiskowymi domami samopomocy.
O sobie mówi skromnie dodając, że liczy na dobrą współpracę z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi, a także z jednostkami z obszaru oświaty, kultury i zdrowia.
-Gmina to nasza mała ojczyzna, będziemy dążyć do zaspakajania potrzeb i poprawy sytuacji jej mieszkańców – mówi pani kierownik – Zależy mi na aktywizacji społecznej i zawodowej ludności gminy Daleszyce. Chciałabym aby jak najmniej osób musiało korzystać z pomocy społecznej.

Specjalistyczna pomoc opiekuńcza dla niepełnosprawnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że gmina Daleszyce pozyskała dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w miejscu ich zamieszkania. Osoby zakwalifikowane do Programu objęte zostały opieką psychologa, pielęgniarki i rehabilitanta.
Przewidywany koszt projektu do końca roku to kwota 49 000 złotych. W drodze zapytania ofertowego wyłoniony został realizator usług, którym jest Przychodnia dla Rodziny „Galus S.C. Ewa i Robert Brumirscy.
14 czerwca 2016 roku, w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Dariusza Meresińskiego, została podpisana umowa na realizację zadania między Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach Renatą Segiecińską a Przychodnią dla Rodziny „Galus”, reprezentowaną przez dr Roberta Brumirskiego.

Pomocą w formie specjalistycznych usług opiekuńczych zostało objętych już 12 środowisk rodzinnych, w tym 2 środowiska, gdzie pomoc będzie świadczona dla dzieci.

W województwie świętokrzyskim niewiele gmin realizuje tego typu usługi ze względu na złożoność tego zadania i ogromne problemy związane z pozyskaniem realizatora. Rodziny objęte nową formą pomocy zostały wyłonione przez pracowników socjalnych. W dalszym ciągu jest to lista otwarta dla kolejnych środowisk.

Do góry