Jesteś tutaj:

Miesiąc: styczeń 2017

Ogłoszenie

Poszukuję domu do wynajęcia w Daleszycach lub okolicy Daleszyc. Ważne, aby miał przynajmniej jeden pokój, kuchnie oraz łazienkę, a także żeby była bieżąca woda i prąd.

Świadczenie Za Życiem – podstawowe informacje

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce ul. Sienkiewicza 11,
tel. 41 307 24 95 wew. 27 lub 41 31716 93 wew. 140

OBSŁUGA INTERESANTÓW W GODZ 8:00 – 13:00

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEGO ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, U KTÓREGO ZDIAGNOZOWANO CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEDZENIE ALBO NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA LUB W CZASIE PORODU

• Zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczna nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu ( nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.),

• Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii

Ogłoszenia

Na naszej stronie internetowej można bezpłatnie umieszczać wszelkie ogłoszenia i informacje. Chętnych prosimy o kontakt z pracownikami Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach !

Asystentura rodzinna podstawowe informacje

DZIAŁ ASYSTENTURA RODZINNA
Asystenci rodziny: Agnieszka Rychel i Dominika Malicka
Siedziba: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach, I piętro, pokój 107
Telefon: 505 076 387

Asystentura rodzinna

Asystenci rodziny pracujący na terenie Miasta i Gminy Daleszyce nie tylko współpracują z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, ale również uczestniczą w organizacji różnych przedsięwzięć szczególnie skierowanych do dzieci z rodzin korzystających z systematycznej pomocy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2016 roku przy współpracy ze Świetlicą Integracyjno – Wspierającą „Promyczek” przeprowadzono akcję „Wesołe wakacje w gminie Daleszyce” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, w ramach której 80 dzieci wzięło udział w wycieczkach jednodniowych na terenie województwa świętokrzyskiego. Najmłodsi mieli okazję poznać najciekawsze atrakcje naszego regionu (Sandomierz, „Ptasi Azyl”, „Gród Pędzików”, Stadion Arena Kolporter w Kielcach, Mini Zoo w miejscowości Lisów-Wygwizdów). Ponadto dzieci miały możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego i zawarcia nowych znajomości. Na podsumowanie wakacji zorganizowano ognisko w „Ośrodku Jazdy Konnej” w Borkowie, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy wycieczek.
Drugim ważnym przedsięwzięciem podjętym przez asystentów rodziny, świetlicę „Promyczek” oraz pracowników MGOPS było zorganizowanie mikołajek dla 100 dzieci z gminy Daleszyce. Podczas zabawy dzieci otrzymały od Mikołaja i jego pomocnika paczki ze słodyczami oraz przepiękne książki z opowieściami, zachęcające do czytania. Niezwykle widoczne było zaangażowanie rodziców, którzy nie tylko przygotowali poczęstunek ale dbali również o bezpieczeństwo swoich pociech.
Asystenci rodziny wychodzą nie tylko naprzeciwko potrzebom dzieci, ale dążą do prawidłowego funkcjonowania rodzin, będących pod opieką ośrodka pomocy społecznej. Wzięli udział w bardzo ważnym przedsięwzięciu jakim była sesja terapeutyczna o charakterze reintegrującym rodziny i związki partnerskie. Współpracują z wszelkimi organizacjami,  stowarzyszeniami, instytucjami publicznymi i prywatnymi na rzecz dobra mieszkańców gminy Daleszyce.
Praca asystenta rodziny polega nie tylko na pracy z konkretną rodziną w jej miejscu zamieszkania, ale także na ich aktywizacji zawodowej, społecznej i angażowaniu w przedsięwzięcia organizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Informacje ogólne
Termin „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu.
Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc owa realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Asystent pomaga rodzicom w wypełnianiu ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczę zastępczą, rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną następuje w obecności pracownika socjalnego. Podczas spotkania asystent próbuje dowiedzieć się jak najwięcej o rodzinie, dzieciach, o występujących w rodzinie problemach oraz ich oczekiwaniach. Asystent wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje sama rodzina.

W pierwszej kolejności asystent wspiera rodzinę w rozwiązywaniu podstawowych problemów życiowych.

Rola asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki, jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami.

Zadania asystenta rodziny:
Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2015 poz. 332), do których należy m. im.:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Karta Dużej Rodziny – informacje podstawowe

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

W praktyce Karta Dużej Rodziny zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia i kosmetyków, odzieży i obuwia, książek, zabawek oraz paliwa. Obniża także koszty rachunków za usług telekomunikacyjne czy bankowe. Pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.

Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą korzystać z oferty w ponad 10 tys. miejsc zgłoszonych przez prawie tysiąc firm i instytucji z całej Polski. Milionowa Karta została wydana w maju 2015 r. Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,

 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała w/w warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

 

Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającej ww. warunki. Rodzice, przez których rozumie się także rodziców zastępczych lub osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej, maksymalnie do osiągnięcia 25 roku życia. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta przyznawana jest dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej (formami rodzinnej pieczy zastępczej są: rodzina zastępcza spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna oraz rodzinny dom dziecka) na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przypomina o możliwości pozyskania tzw: Karty Dużej Rodziny, która jest dedykowana rodzinom wielodzietnym,które posiadają troje lub więcej dzieci. Pozyskanie tego dokumentu wiąże się z możliwością otrzymania ulg i zniżek przy korzystania z usług różnorodnych firm, sklepów, klubów, instytucji kulturalno-oświatowych, sportowych. Wykaz tych instytucji znajduje się na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa ;

 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawianiu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 8. w przypadku cudzoziemca mającego miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długo terminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ( Dz. U. Poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczpospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składając wniosek, poza w/w dokumentami, okazuje dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w:

Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Daleszycach

Pl. Staszica 22/2 26-021 Daleszyce

w dniach: poniedziałek i czwartek, w godzinach 7:30 – 12:00

pokój nr 5

Wnioski można pobrać na stronie internetowej ośrodka w zakładce Pliki do pobrania.

Załączniki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

 

Do góry