Jesteś tutaj:

Miesiąc: maj 2017

Kolejne spotkanie dla matek i ojców dzieci sprawnych inaczej

MGOPSlogoMiejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z przewodniczącą grupy wsparcia panią Beatą Maciejewską serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie dla matek i ojców dzieci sprawnych inaczej, które odbędzie się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce.
Już niebawem 02.06.2017r na terenie Zespołu Szkół Specjalnych w Skrzelczycach odbędzie się spotkanie integracyjne rodziców – w ramach powstałej w Daleszycach grupy wsparcia. Tym razem dzięki uprzejmości Dyrekcji Szkoły będzie można zwiedzić jej budynek, a także porozmawiać z Dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chmielniku. Burmistrz naszej gminy pan Dariusz Meresiński zapewnia dojazd na spotkanie- zapowiedział również swój osobisty udział w powyższym przedsięwzięciu. Podczas spotkania znajdziemy czas na integrację to jest wymianę doświadczeń między rodzicami i szczere rozmowy przy ognisku. Odjazd samochodu z Rynku w Daleszycach-miejsce zbiórki Remiza Strażacka godz:15:20-powrót około 20:30.

„SOS dla Rodziny”. Projekt MGOPS w Daleszycach najlepszy w kraju

MGOPSlogoMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach przygotował najlepszy w kraju projekt pomocowy dla rodzin. Ośrodek zdobył pierwsze miejsce w konkursie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017. Projekt daleszyckiego MGOPS pod nazwą „SOS dla Rodziny” skierowany jest do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Więcej „„SOS dla Rodziny”. Projekt MGOPS w Daleszycach najlepszy w kraju”

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Osinach

Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Daleszyce do uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Osinach.

Uczestnictwo w WTZ jest bezpłatne. Zapewniamy transport z miejsca zamieszkania. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.
Uczestnikiem Warsztatu może być każda pełnoletnia osoba niepełnosprawna, która wyraża chęć korzystania z dostępnych w WTZ form rehabilitacji oraz spełnia wymagania formalne, czyli:
• posiada w orzeczeniu o niepełnosprawności stopień umiarkowany lub znaczny oraz wskazanie dotyczące udziału w terapii zajęciowej.
Realizujemy zadania w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osobę niepełnosprawna niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę jej indywidualnych możliwości.
Realizacja przez warsztaty tych celów odbywa się poprzez:
• ogólne usprawnianie,
• rozwijanie umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej,
• przygotowanie do życia w środowisku społecznym, między innymi przez rozwój umiejętności planowania i komunikowania się, dokonywania wyborów, decydowania o swoich sprawach oraz innych umiejętności niezbędnych w niezależnym życiu, a także poprawę kondycji psychicznej,
• rozwijanie umiejętności przy zastosowaniu różnych technik terapii zajęciowej,
• rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy,
• rozwijanie podstawowych oraz specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub innej pracy zarobkowej, albo szkolenia zawodowego
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowana kadrę w ośmiu pracowniach:
• pracownia dnia codziennego,
• pracownia techniki i rękodzieła,
• pracownia komputerowa,
• pracownia przyrodniczo – środowiskowa,
• pracownia plastyczno – modelarska,
• pracownia muzykoterapii i ekspresji twórczej,
• pracownia krawiecko – tkacka,
• pracownia rehabilitacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie placówki tj. Osiny 30, 26-015 Pierzchnica, tel. 41 353 82 39

Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia – projekt

„Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego (2 edycja)” w ramach którego oferujemy następujące wsparcie: : warsztaty z doradztwa zawodowego, kurs komputerowy, kurs Spawanie blach i rur metodą MAG (moduł I i II) + kurs ręcznego cięcia plazmowego .
Projekt skierowany jest do osób: powyżej 29 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które są bezrobotne[ ,poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo w tym zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne, należące do co najmniej jednej z poniższych kategorii:
– osoby po 50 roku życia,
– osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
– osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie gimnazjalne lub niższe).
W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne, wsparcie może być kierowane wyłącznie do osób, dla których ustalono I lub II profil pomocy..

Po zakończonych szkoleniach zawodowych każdy Uczestnik Projektu zostanie skierowany do odbycia płatnego stażu u pracodawcy. Staż będzie trwał 4 miesiące.

Każdy uczestnik Projektu otrzyma zwrot kosztu dojazdu, ciepły posiłek, odzież, stypendium szkoleniowe (6,23 zł/godz.) i stażowe ( 1695 zł/m-c).

W przypadku chętnych osób proszę o pilny kontakt. Biuro Projektu: Kielce, ul. Śląska 9.

Edyta Jaksik  tel: 782 303 394

ZDZ Kielce

 

Do góry