Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia – projekt

„Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego (2 edycja)” w ramach którego oferujemy następujące wsparcie: : warsztaty z doradztwa zawodowego, kurs komputerowy, kurs Spawanie blach i rur metodą MAG (moduł I i II) + kurs ręcznego cięcia plazmowego .
Projekt skierowany jest do osób: powyżej 29 roku życia z terenu województwa świętokrzyskiego, znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, które są bezrobotne[ ,poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zawodowo w tym zarejestrowane w PUP/MUP jako bezrobotne, należące do co najmniej jednej z poniższych kategorii:
– osoby po 50 roku życia,
– osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy),
– osoby z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie gimnazjalne lub niższe).
W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne, wsparcie może być kierowane wyłącznie do osób, dla których ustalono I lub II profil pomocy..

Po zakończonych szkoleniach zawodowych każdy Uczestnik Projektu zostanie skierowany do odbycia płatnego stażu u pracodawcy. Staż będzie trwał 4 miesiące.

Każdy uczestnik Projektu otrzyma zwrot kosztu dojazdu, ciepły posiłek, odzież, stypendium szkoleniowe (6,23 zł/godz.) i stażowe ( 1695 zł/m-c).

W przypadku chętnych osób proszę o pilny kontakt. Biuro Projektu: Kielce, ul. Śląska 9.

Edyta Jaksik  tel: 782 303 394

ZDZ Kielce