Jesteś tutaj:

Miesiąc: lipiec 2017

Wsparcie na rehabilitację dla mieszkańców gminy Daleszyce

MGOPSlogoMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje, że od 22 maja do 2 czerwca 2017 roku 8 osób z terenu naszej gminy skorzysta z usług rehabilitacyjnych świadczonych przez Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach przy ul. Żelaznej.
Tego rodzaju wsparcie możliwe jest dzięki zawartej umowie pomiędzy Powiatem Kieleckim a Miastem i Gminą Daleszyce.
Jest to już kolejna edycja realizacji programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”.
Miasto i Gmina Daleszyce udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Kieleckiemu na realizację wymienionego programu w wysokości: 5.000,00zł. Zadeklarowane wsparcie finansowe pozwoliło na wzięcie udziału w programie mieszkańcom Gminy Daleszyce.

Dyżury specjalistów w Ośrodku Mediacji

Specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach będą dyżurować w Daleszycach. W Ośrodku Mediacji mieszczącym się w siedzibie daleszyckiego gimnazjum na potrzebujących fachowej porady raz w miesiącu czekać będzie psycholog, pedagog i radca prawny. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 22 maja pomiędzy Starostą Kieleckim Michałem Godowskim i Członkiem Zarządu Powiatu Bogdanem Gieradą a Burmistrzem Miasta i Gminy Daleszyce Dariuszem Meresińskim. Strony zobowiązały się do współpracy, aby ułatwić dostęp do specjalistycznego poradnictwa dla osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
Dyżur psychologa i pedagoga zaplanowano w każdy pierwszy piątek w miesiącu, radca prawny obecny będzie w Ośrodku w każdy czwarty poniedziałek miesiąca. Jednak przed spotkaniem konieczne będą zgłoszenia zainteresowanych do MGOPS pod numerem tel. 41 307-24-78, w celu uzgodnienia liczby zainteresowanych.
Z pomocy mogą skorzystać dorośli, przeżywający kryzysy życiowe i konflikty rodzinne, dzieci i młodzież z trudnościami w kontaktach rówieśniczych, osoby po traumie i wszelkich stresach, ale też zainteresowane podnoszeniem kompetencji rodzicielskich i rozwijaniem zdolności dzieci. Porady prawne obejmą m.in. prawo rodzinne i prawo pracy, pomoc w sporządzaniu projektów, wniosków czy pozwów.
W Punkcie Konsultacyjnym porad udzielać będą: panie psycholog Lidia Świeboda-Toborek i Marcelina Jończyk-Król, pedagog Justyna Kasperek oraz radca prawny Anna Kangier.

Szansa na zatrudnienie dla bezrobotnych mieszkańców gminy Daleszyce. Dotacje dla przedsiębiorczych.

Dotacja na otwarcie działalności, staże czy szkolenia zawodowe to oferowane formy wsparcia dla osób bezrobotnych w ramach projektów „Kielecki Kreator Przedsiębiorczości” oraz „Idealny Pakiet” realizowanych przez Miejski Urząd Pracy w Kielcach i Akademię Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
5 czerwca w Świetlicy Integracyjno-Wspierającej „Promyczek” w Daleszycach odbyło się w tym temacie spotkanie szkoleniowo-informacyjne z przedstawicielkami MUP i AP zorganizowane dla mieszkańców gminy przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Więcej „Szansa na zatrudnienie dla bezrobotnych mieszkańców gminy Daleszyce. Dotacje dla przedsiębiorczych.”

Zmiany w działaniu daleszyckiego MGOPS. Będzie bliższy kontakt z pracownikiem socjalnym

W dniu 21 czerwca pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach oficjalnie rozpoczęli realizację projektu pn: „Usprawnienia w MGOPS Daleszyce w celu wzmocnienia potencjału jednostki działającej na rzecz włączenia społecznego” realizowanego z funduszy europejskich – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Co to oznacza w praktyce? Po zakończeniu projektu pracownicy socjalni będą pracowali głównie w terenie – zostaną bowiem odciążeni od pracy biurowej, tzw. administracyjnej.

Więcej „Zmiany w działaniu daleszyckiego MGOPS. Będzie bliższy kontakt z pracownikiem socjalnym”

Informacja MGOPS: UWAGA! Nowy okres zasiłkowy 2017/2018

W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2017/2018, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach informuje, iż wnioski na:
świadczenia rodzinne i opiekuńcze,

świadczenia wychowawcze (500+),
świadczenia z funduszu alimentacyjnego
można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r. :
osobiście w siedzibie Miejskiego-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach w Referacie Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego Daleszyce ul. Sienkiewicza 11B, pokój 108 w godz. 7:30- 15:30,
lub przez internet poprzez:
– ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia,
– bankowość elektroniczną,
– PUE ZUS- Platformę Usług Elektronicznych ZUS,
– e PUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej
Druki wniosków dotyczące ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych wydawane są w Referacie Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego oraz dostępne są na stronie MPiPS w zakładce – Wsparcie dla rodzin z dziećmi – Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin.
Ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018 następuje w oparciu o dochody członków rodziny uzyskane w 2016 roku.
Szczegółowe informacje na stronie MGOPS w Daleszycach: http://www.mgopsdaleszyce.pl/

Do góry