Apel Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce – otaczajmy troską i życzliwością ludzi starszych i samotnych !

W dniu 26.10.2017r. w Urzędzie Gminy odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw Zarządzania Kryzysowego zorganizowane przez Burmistrza Miasta i Gminy, pana Dariusza Meresińskiego. Celem spotkania było omówienie przygotowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz służb i instytucji typu: Policja, Straż Miejska, Przychodnie Zdrowia, Schronisko dla Bezdomnych, Domy Pomocy Społecznej do niesienia pomocy mieszkańcom gminy podczas nadchodzącej zimy.Zaproszenie przyjęli także sołtysi, którzy są najlepszym źródłem wiedzy o potrzebach mieszkańców, w sytuacji kiedy zachodzi konieczność udzielenia natychmiastowej pomocy.


Spotkanie dotyczyło grupy osób najbardziej narażonej na zagrożenie zdrowia i życia podczas trudnych warunków atmosferycznych, gdyż ze względu na podeszły wiek i osamotnienie nie są w stanie własnymi siłami pokonać trudności. Dlatego też, podczas posiedzenia omówiono procedury pomocy osobom bezdomnym, starszym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym. MGOPS przedstawił sprawozdanie statystyczne dotyczące liczby takich osób, którym regularnie pomaga. W oparciu o przykłady sytuacji kryzysowych z poprzedniej zimy omówiono potrzebę zgłaszania przez sołtysów do MGOPS jak i na Komisariat Policji przypadków powzięcia informacji o kryzysie w danej rodzinie oraz natychmiastowego reagowania w ścisłej współpracy służb i instytucji do tego powołanych. Na zakończenie MGOPS przedstawił aplikację na stronie internetowej Ośrodka, która umożliwia przesłanie drogą elektroniczną informacji o zagrożeniu oraz numer Daleszyckiego telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Przedstawiciel Policji wskazał na Mapę Zagrożeń, która również funkcjonuje na stronie internetowej Komisariatu, a umożliwia zgłoszenie potrzeby interwencji.
Na zakończenie Burmistrz zwrócił się z apelem do wszystkich zgromadzonych, o czujność i wrażliwość na potrzeby ludzi starszych po to, aby nadchodzący sezon zimowy upłynął w spokoju, bezpieczeństwie i poczuciu sąsiedzkiej wspólnoty.