Ekspert na spotkaniu grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

17 listopada odbyło się jak co miesiąc kolejne spotkanie grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej troski i specjalistycznej opieki. Tego dnia gościem specjalnym daleszyckiej grupy wsparcia była Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności pani Wiesława Knez.
Zaproszona ekspertka przedstawiła obecnym na spotkaniu przepisy z zakresu orzekania omawiając szczególne przypadki oraz procedurę odwoławczą od wydanego orzeczenia. Zwróciła również uwagę na możliwość orzekania bez obecności dziecka- pod warunkiem uzyskania potwierdzenia od lekarza o braku możliwości uczestnictwa osoby orzekanej w zespołach orzeczniczych. Dodatkowo matki obecne na spotkaniu podniosły problem braku świadomości społecznej wśród mieszkańców gminy dotyczącej pozytywnego traktowania osób niepełnosprawnych, które żyją obok nas. Przed grupą wsparcia stoi wiele zadań i problemów do rozwiązania, jednak wszyscy jej członkowie wierzą mocno w to, ze wspólnymi siłami będą w stanie wypracować rozwiązania pożyteczne i dobre nie tylko dla ich dzieci, lecz także dla całej społeczności gminy.