„Aktywny Samorząd” 2019

INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy w Daleszycach informuje, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach realizuje pilotażowy program „Aktywny Samorząd” Moduł I i Moduł II finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Program ten jest skierowany do osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Moduł I. Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
– likwidacja bariery transportowej dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, słuchu (pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, uzyskaniu prawa jazdy),
– likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym dla osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu (pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów, oprogramowania, dofinansowanie szkoleń, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu),
– likwidacja barier w poruszaniu się (pomoc w zakupie, utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie i utrzymaniu sprawności technicznej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne),
– pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dla dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu.

Moduł II. Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
– dofinansowanie kosztów edukacji: w szkole policealnej, w kolegium, w szkole wyższej, a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.
Wnioski dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach (zakładka Aktywny Samorząd) oraz w siedzibie Centrum ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, tel. 41 200 17 02, 41 200 17 04 (Moduł I), 41200 17 05 (Moduł II).

Termin składania wniosków:
Moduł I – do dnia 31 sierpnia 2019r.,
Moduł II – do dnia 30 marca 2019r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2018/2019,