Jesteś tutaj:

Miesiąc: sierpień 2019

Program-DOBRY START – 300 dla ucznia

Program-DOBRY START – 300 dla ucznia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce ul. Sienkiewicza 11,
tel. 41 307 24 95 wew. 27 lub 41 31716 93 wew. 140

OBSŁUGA INTERESANTÓW W GODZ 8:00 – 13:00

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie DOBRY START


Druki wniosków dotyczące ustalenia uprawnień do świadcze
nia DOBRY START wydawane i przyjmowane są w Zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją oraz dostępne są na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach w zakładce pliki do pobrania.

Wnioski o świadczenie DOBRY START można składać

  1. elektronicznie od 1 lipca 2019 r. (przez portal Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej).

  2. tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.

 

„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole oraz studentom.

 

Ważne

dobry start na dzieci, które będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych

Dnia 1 sierpnia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, od 1 sierpnia 2019 r. zmienia się definicja szkoły określona w jego § 3 pkt 6. Zmiana polega na umożliwieniu przyznawania świadczenia dobry start na dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych (szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej).Wnioski o świadczenie dobry start na dzieci, które będą uczyć się/uczą się w szkołach dla dorosłych i szko-łach policealnych, co do zasady będzie można składać drogą papierową od 1 sierpnia 2019 r.

Informacja o projekcie

Informacja na temat projektu pn.: „Centrum Usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

Data publikacji: 20 sierpnia 2019 Opublikował/a: admin

Gmina Daleszyce/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Regionalnym Centrum Wolontariatu oraz 10 innymi gminami z terenu powiatu kieleckiego realizuje projekt w trybie pozakonkursowym „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Przygotowanie projektu poprzedzone było przeprowadzeniem diagnozy środowiska lokalnego i opracowaniem raportu pn.: „Lokalna diagnoza wyzwań i potrzeb społecznych na terenie powiatu kieleckiego na lata 2019-2022″. Dokument określa najważniejsze kierunki rozwoju usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz pieczy zastępczej.

Czas realizacji projektu: 01.02.2019r. – 31.05.2021r.

Wartość projektu: 6 000 000 zł, w tym wkład własny 450 000 zł (solidarnie ponoszony przez lidera i partnerów.)

Adresatami projektu są:
– osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie,
– osoby niesamodzielne, rodziny mające trudności życiowe,
– rodzice i dzieci pieczy zastępczej.
Ogółem w projekcie weźmie udział 611 osób z terenu powiatu kieleckiego w tym: 187 osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych wraz z opiekunami.

W ramach projektu planowane są następujące zadania do realizacji:

I. Centrum Usług (CU)
1. Utworzenie w strukturach PCPR-u w Kielcach Centrum Usług (CU) – miejsca koordynacji wszystkich form wsparcia zaplanowanych w projekcie oraz organizacji indywidualnego i grupowego poradnictwa specjalistycznego odpowiadającego potrzebom i problemom adresatów. W miejscu tym wyznaczone będą dyżury specjalistów i innych pracowników.

2. Organizacja poradnictwa specjalistycznego w formie dyżurów: pedagogiczne 600h, terapeuta ds. uzależnień 400h, terapeuta rodzin/konsultacje 200h, Konsultacje i terapia logopedyczna 600h, obywatelsko-prawne 200h.

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 1400 h oraz zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem układanki sensorycznej – klocków Moovie.

4. Organizacja telefonicznego poradnictwa specjalistycznego. Linia telefoniczna obsługiwana będzie przez wykwalifikowanego psychologa/pedagoga/psychoterapeutę oraz innych specjalistów w zależności od potrzeb.

II. Aktywizacja społeczna i zdrowotna osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych

1. Organizacja usług opiekuńczych środowiskowych (9 etatów) – przygotowanie zasobów i zatrudnienie kadry (etat) – 1 etat Sitkówka -Nowiny, 3 etaty gmina Daleszyce, 1 etat Mniów, 1 etat Nowa Słupia, 3 etaty gmina Miedziana Góra,

2. Organizacja usług opiekuńczych i sąsiedzkich – 6 osób (um. zlecenie) – 3600h.

3. Zatrudnienie 10 Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON) (10 etatów), którzy będą świadczyli usługi na terenie 10 gmin powiatu kieleckiego. Praca 8 AON będzie zorganizowana w ramach trwałości usług określonej w projekcie konkursowym „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” oraz zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji Rozwoju Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Znak sprawy DZF-VII.75.10.19.2018 z dnia 29.10.2018 roku dot. warunków zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach CT8,CT9,CT10 w RPO i akceptacją IZ. Przy czym finansowanie ujęte w projekcie pozakonkursowym będzie trwało 16 miesięcy, pozostałe miesiące (min.5 m-cy) będą finansowane ze środków własnych gmin (Chęciny, Górno, Łopuszno, Morawica, Miedziana Góra, Nowa-Słupia, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk). W ramach projektu pozakonkursowego zaplanowano zwiększenie miejsc świadczenia usług poprzez zatrudnienie dwóch AON. Dodatkowi asystenci obejmą wsparciem uczestników projektu z terenu gmin Mniów i Bodzentyn. W/w. gminy deklarują gotowość do świadczenia usług po zakończeniu projektu.

4. Organizacja teleopieki dla 63 osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych mieszkańców partnerskich gmin. Zastosowanie przedmiotowego rozwiązania jest podniesienie stanu bezpieczeństwa pacjentów (w tym mieszkających na wsi i w małych ośrodkach, oddalonych od stacjonarnej opieki). Stanowi alternatywę całodobowej kontroli i opieki dla osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w środowisku. Zapewnia udzielenie pomocy w razie upadku, nagłego pogorszenia zdrowia, a w stanach długotrwałej depresji czy osamotnienia umożliwia utrzymanie więzi z innymi osobami.
5. Uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na terenie gminy Łopuszno dostępnej dla mieszkańców partnerskich gmin. Zaplanowano zakup podstawowego sprzętu (balkoników, łóżek rehabilitacyjnych, wózków inwalidzkich, aparat tlenowego, podnośniki dla osób niepełnosprawnych). Dostępność sprzętu umożliwi szybszy powrót do zdrowia w przypadku nagłej choroby, oraz stanowi wsparcie dla osób nie posiadających zasobów finansowych na zakup sprzętu.

6. Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla 100 osób niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania.

7. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Gminę Daleszyce. Zakupiony samochód zostanie wykorzystany do umożliwienia uczestnictwa w ramach trwania projektu w zajęciach organizowanych zarówno na terenie gminy ale również specjalistycznego poradnictwa

8. Zajęcia hipoterapii dla uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych i dzieci z pieczy zastępczej – 600 h zegarowych.

III. Wsparcie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.

1. Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze poprzez dystrybucję ulotek oraz broszur informacyjnych. Dodatkowo zaplanowano przygotowanie i emisję spotu promującego rodzicielstwo zastępcze na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych. Zakup telebimu, który będzie służył do wyświetlania spotu przy okazji imprez/spotkań plenerowych organizowanych na terenie gmin. Organizacja imprez plenerowych w środowisku lokalnym promujących rodzicielstwo zastępcze. Organizacja konkursu plastycznego o tematyce „Rodzina okiem dziecka”. Przygotowane prace zostaną wystawione w siedzibie PCPR. Najciekawsze prace będą nagrodzone podczas imprezy plenerowej w środowisku lokalnym.

2. Grupy wsparcia dla opiekunów i rodziców biologicznych.

3. Szkolenia i warsztaty dla rodziców pieczy zastępczej.

4.Prelekcje profilaktyczne i edukacja zawodowa dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy.

5. Wyjazdy o charakterze kulturalnym połączone z edukacją zawodową dla młodzieży.

IV. Wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej w szczególności tych, w których występują trudności opiekuńczo – wychowawcze.

1. Zatrudnienie Kadry:
a. Dwóch asystentów rodzin (1 etat gm. Bieliny i 1/2etatu gm. Pierzchnica),
b. Wychowawcy do świetlicy (1 etat), zaplanowano zatrudnienie os. posiadającej odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie,
c. Jednej rodziny wspierającej (um. zlecenie)w gm. Łopuszno

2. Organizacja grup wsparcia dla rodzin: w gminie Pierzchnica, Nowa Słupia, Daleszyce, Bieliny, Łopuszno, Miedziana – Góra, Sitkówka – Nowiny, Mniów, Bodzentyn, Górno, Chęciny.

3. Organizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich, zajęć terapeutycznych, półkolonii dla dzieci.

V. Wolontariat – Włączanie społeczności lokalnej w działania edukacyjno-aktywizacyjne na rzecz adresatów projektu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach jako partner sektora ekonomii społecznej będzie realizował wsparcie wolontarystyczne dla rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych min: poprzez pomoc w nauce dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, organizację czasu wolnego, pomoc osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym.

Załączniki

Objazdowe wakacje w Słopcu

We wtorek 23 lipca Mobilny Klub Rodzinny m-Gopsik pomknął do dzieci mieszkających w miejscowości Słopiec w ramach akcji „Objazdowe wakacje”. Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Świetlicy Integracyjno – Wspierającej „Promyczek” przygotowali dla dzieci ciekawe atrakcje, które odbyły się na terenie placu przy Szkole Podstawowej. Zajęcia okazały się interesujące nie tylko dla dzieci, ale także dla ich opiekunów, którzy w aktywny sposób uczestniczyli w grach i zabawach.
Dorośli mogli skorzystać z obecności pracownika socjalnego i załatwić wszelkie sprawy rodzinne oraz pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+.

Więcej „Objazdowe wakacje w Słopcu”

Wizyta m-Gopsika w Trzemosnej

Następny przystanek m-Gopsika…

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach
oraz Świetlica Integracyjno – Wspierająca „Promyczek”
zapraszają wszystkie dzieci do wspólnej zabawy.
Dnia 7 sierpnia w godzinach 12:00 – 14:00 obok Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Trzemosna
odbędą się zajęcia plastyczne oraz zabawy na świeżym powietrzu.
W tym dniu dorośli będą mogli skorzystać z obecności pracowników socjalnych i załatwić wszelkie sprawy rodzinne oraz pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+.

Dyżurów Klubu Wolontariatu

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 9:30 oraz 13:30 do 15:30 w Świetlicy Integracyjno – Wspierającej „Promyczek” trwają dyżury Klubu Wolontariatu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką niesienia bezinteresownej pomocy.

Informacje i porady dla mieszkańców na miesiąc SIERPIEŃ

Porady i informacje dla mieszkańców gminy w miesiącu sierpień od Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej

W czasie wakacji Świetlica Integracyjno – Wspierająca “Promyczek” jest otwarta w godzinach 7:30 do 15:30. Serdecznie zapraszamy najmłodszych mieszkańców naszej gminy (w wieku od 6 lat do 16 lat) na zajęcia!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 7 sierpnia w godzinach 12:00 – 14:00 koło Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Trzemosna oraz dnia 21 sierpnia w godzinach 12:00 – 14:00 obok Punktu Przedszkolnego w Cisowie będzie do Państwa dyspozycji m-Gopsik, w którym będziecie mogli Państwo załatwić wszystkie sprawy, które leżą w kompetencjach naszego Ośrodka.
Serdecznie zapraszamy.

W dniu 2.08.2019 r. oraz 27.08.2019 r. od godz. 15.30 odbędą się posiedzenia Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załączniki

Do góry