Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/rsajdak/public_html/www.mgopsdaleszyce.pl/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287
Sierpień 2019 – MGOPS Daleszyce
Warning: Parameter 2 to wp_hide_post_Public::query_posts_join() expected to be a reference, value given in /home/rsajdak/public_html/www.mgopsdaleszyce.pl/wp-includes/class-wp-hook.php on line 287

Jesteś tutaj:

Miesiąc: Sierpień 2019

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce  ul. Sienkiewicza 11B, pokój 108
tel. 41 307 24 95 wew. 27

OBSŁUGA INTERESANTÓW W GODZ 8:00 – 13:00

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2019/2020.


Druki wniosków dotyczące ustalenia uprawnień do świadczeń rodzinnych wydawane i przyjmowane są w
Zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją oraz dostępne są na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach w zakładce pliki do pobrania.

Wnioski o świadczenia rodzinne na kolejny okres, trwający od 1 listopada 2019 r. do 31 października 2020 r.,  można składać

 1. elektronicznie od 1 lipca 2019 r. (przez portal Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej).

 2. tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.

Ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018 następuje w oparciu o dochody członków rodziny uzyskane w 2018 roku.

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO, DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO I DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020

Dokumenty określające sytuację dochodową rodziny:

 • oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2018r. (ZSR-05)– wypełnia wnioskodawca,

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d wysokości opłaconego podatku

-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie ( ZSR – 07) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

 • umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę

 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego

W przypadku uzyskiwania stypendium:

 • zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium w 2018r.

 • W przypadku uzyskiwania zasiłków chorobowych, macierzyńskich z KRUS

 • zaświadczenie o wysokości pobranego świadczenia w 2018r.

W przypadku uzyskania przez członka rodziny nowego źródła dochodu w roku bazowym tj. 2018r.:

 • dokument określający datę i rodzaj dochodu uzyskanego w 2018r. np. zaświadczenie zakładu pracy/ZUS wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z tego tytułu w 2018r. np. PIT 11/11A/40/40A/36 lub zaświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodu osiągniętego w 2018r.

W przypadku uzyskania przez członka rodziny nowego źródła dochodu po roku bazowym tj. po 2018r.

 • dokument określający datę i rodzaj dochodu uzyskanego np. zaświadczenie zakładu pracy/ZUS, wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym uzyskano dochód ( wzór dostępny w zakładce druki do pobrania).

W przypadku utraty przez członka rodziny źródła dochodu:

 • dokument określający datę utraty i rodzaj dochodu utraconego np. świadectwo pracy, umowy zlecenie/o dzieło, zaświadczenie zakładu pracy/ZUS, wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.

 • dokument określający wysokość dochodu utraconego np. PIT 11/11A/40/40A/36 lub zaświadczenie zakładu pracy/ZUS o wysokości dochodu osiągniętego w 2018r.

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną; odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza nią (w przypadku ubiegania się po raz pierwszy – kopia, oryginał do wglądu) oraz potwierdzenie dokonywania przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów,

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny)

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

Dodatkowe dokumenty do dodatków przy zasiłku rodzinnym


a) urodzenie dziecka

 • zaświadczenie od lekarza lub położnej że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10-tygodnia ciąży do dnia porodu ( nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.)

b) urlop wychowawczy

 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie (ZSR-08) o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;

 • w przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę, zaświadczenie lub oświadczenie ( ZSR-10) o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

c) samotne wychowywanie

 • odpis aktu zupełnego, odpis aktu zgonu drugiego rodzica lub postanowienie o oddaleniu powództwa ustalającego świadczenia alimentacyjne,

d) kształcenie i rehabilitacja

 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka -kopia, oryginał do wglądu (FAKULTATYWNIE)

f) nauka  poza miejscem zamieszkania

 • zaświadczenie albo oświadczenie (ZSR-12) potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

W indywidualnych przypadkach organ może żądać dodatkowych dokumentów innych niż wymienione powyżej.

Terminy rozpatrzenia wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.”,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku  

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce  ul. Sienkiewicza 11B, pokój 108
tel. 41 307 24 95 wew. 27

OBSŁUGA INTERESANTÓW W GODZ 8:00 – 13:00

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2019/2020.


Druki wniosków dotyczące ustalenia uprawnień do świadcze
nia z funduszu alimentacyjnego wydawane i przyjmowane są w Zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją oraz dostępne są na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach w zakładce pliki do pobrania.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres, trwający od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.,  można składać

 1. elektronicznie od 1 lipca 2019 r. (przez portal Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej).

 2. tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.


Ustalenie uprawnień do świadcze
nia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2019/2020 następuje w oparciu o dochody członków rodziny uzyskane w 2018 roku.

WAŻNE

Zmianie ulega kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla wniosków rozpatrywanych na okres świadczeniowy 2019/2020.

Kryterium zostanie podwyższone do 800 zł na osobę w rodzinie.

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020

Dokumenty określające sytuację dochodową rodziny:

 • oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2018r. (ZFA-03) – wypełnia wnioskodawca,

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d wysokości opłaconego podatku

-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie ( ZFA – 05) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

 • umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę

 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego

W przypadku uzyskiwania stypendium:

 • zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium w 2018 r.

  W przypadku uzyskiwania zasiłków chorobowych, macierzyńskich z KRUS

 • zaświadczenie o wysokości pobranego świadczenia w 2018 r.

W przypadku uzyskania przez członka rodziny nowego źródła dochodu w roku bazowym tj. 2018r.:

 • dokument określający datę i rodzaj dochodu uzyskanego w 2018 r. np. zaświadczenie zakładu pracy/ZUS wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z tego tytułu w 2018r. np. PIT 11/11A/40/40A/36 lub zaświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodu osiągniętego w 2018 r.

W przypadku uzyskania przez członka rodziny nowego źródła dochodu po roku bazowym tj. po 2018 r.

 • dokument określający datę i rodzaj dochodu uzyskanego np. zaświadczenie zakładu pracy/ZUS, wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.

 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym uzyskano dochód ( wzór dostępny w zakładce druki do pobrania)

W przypadku utraty przez członka rodziny źródła dochodu:

 • dokument określający datę utraty i rodzaj dochodu utraconego np. świadectwo pracy, umowy zlecenie/o dzieło, zaświadczenie zakładu pracy/ZUS, wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.

 • dokument określający wysokość dochodu utraconego np. PIT 11/11A/40/40A/36 lub zaświadczenie zakładu pracy/ZUS o wysokości dochodu osiągniętego w 2018r.

Dodatkowe dokumenty

 • kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),

 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów na rzecz osoby z poza rodziny w 2018r.

 • zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku  2018r.

 • zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,

 • informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą – oryginał,

 • prawomocnego orzeczenie sądu  rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

 • akt urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),

 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia,

 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną.

W indywidualnych przypadkach organ może żądać dodatkowych dokumentów innych niż wymienione powyżej.

Terminy rozpatrzenia wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.”

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce  ul. Sienkiewicza 11B, pokój 108
tel. 41 307 24 95 wew. 27

OBSŁUGA INTERESANTÓW W GODZ 8:00 – 13:00

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2019/2021.


Druki wniosków dotyczące ustalenia uprawnień do świadcze
nia wychowawczego wydawane i przyjmowane są w Zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją oraz dostępne są na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach w zakładce pliki do pobrania.

Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres – 2019/2021,  można składać :

elektronicznie od 1 lipca 2019 r. (przez portal Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej).

– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.

W sprawach z wniosków złożonych od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na wydłużony okres do dnia 31 maja 2021 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.


Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca z zastrzeżeniem art.5 ust.2a (opieka naprzemienna obojga rodziców ustalona  wyrokiem sądu)

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje    na utrzymaniu opiekuna faktycznego

3) opiekunowi prawnemu dziecka,

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Program „Rodzina 500+” na każde dziecko niezależnie od dochodu

Dzięki wprowadzonym  zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 

Brak wymogu ustalenia alimentów.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko 

Od 1 lipca  2019 r. rodzice bmają 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złozenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Powyższe rozwiązanie dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r. Rozwiązanie dotyczy odpowiednio także opiekuna prawnego i opiekuna faktycznego dziecka.

Wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku.

Rozwiązanie to pozwala na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który złożył wniosek o świadczenie ale zmarł przed jego rozpatrzeniem. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, który do tej pory pobierał świadczenie wychowawcze.

Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw, w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 r.

Uproszczone procedury

Od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację może odebrać osobiście.

Nieodebranie informacji nie ma żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.

Terminy rozpatrzenia wniosków

– Złożenie wniosku w okresie od dnia 01 lipca 2019 do dnia 31 sierpnia 2019 r.  oznacza, że przysługujące świadczenie, zostanie wypłacone najpóźniej  do dnia 31 października 2019 r. (z wyrównaniem od miesiąca lipca)

– Złożenie wniosku w okresie od dnia 01 września 2019 r. do dnia 30 września  2019 r. oznacza, że przysługujące świadczenie, zostanie wypłacone najpóźniej  do dnia 30 listopada 2019 r.  (z wyrównaniem od miesiąca lipca)

– Złożenie wniosku okresie od dnia 01 października 2019 r. do dnia  31 października 2019 r. oznacza, że przysługujące świadczenie, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. (z wyrównaniem jedynie od  miesiąca października, tj. od miesiąca złożenia wniosku)

– Złożenie wniosku w okresie od dnia 01 listopada 2019 r. do dnia 30 listopada  2019 r. oznacza, że przysługujące świadczenie, zostanie wypłacone najpóźniej  do dnia 31 stycznia 2020 r.  (z wyrównaniem jedynie od miesiąca listopada,  tj. od miesiąca złożenia wniosku) 

– Złożenie wniosku w okresie od dnia 1 grudnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020  oznacza, że przysługujące świadczenie zostanie wypłacone najpóźniej do dnia  29 lutego 2020 r. (z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku)

Program-DOBRY START – 300 dla ucznia

Program-DOBRY START – 300 dla ucznia

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce  ul. Sienkiewicza 11B, pokój 108
tel. 41 307 24 95 wew. 27
OBSŁUGA INTERESANTÓW W GODZ 8:00 – 13:00

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie DOBRY START


Druki wniosków dotyczące ustalenia uprawnień do świadcze
nia DOBRY START wydawane i przyjmowane są w Zespole ds. świadczeń przyznawanych decyzją oraz dostępne są na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach w zakładce pliki do pobrania.

Wnioski o świadczenie DOBRY START można składać

 1. elektronicznie od 1 lipca 2019 r. (przez portal Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej).

 2. tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2019 r.

 

„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak dostać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Kiedy rodzina otrzyma pomoc?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Uproszczona procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń

Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole oraz studentom.

 

Ważne

dobry start na dzieci, które będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych

Dnia 1 sierpnia 2019 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. W wyniku nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, od 1 sierpnia 2019 r. zmienia się definicja szkoły określona w jego § 3 pkt 6. Zmiana polega na umożliwieniu przyznawania świadczenia dobry start na dzieci, które poczynając od roku szkolnego 2019/2020 będą się uczyć/uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła dla dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach policealnych (szkoła policealna to typ szkoły ponadpodstawowej).Wnioski o świadczenie dobry start na dzieci, które będą uczyć się/uczą się w szkołach dla dorosłych i szko-łach policealnych, co do zasady będzie można składać drogą papierową od 1 sierpnia 2019 r.

Informacja o projekcie

Informacja na temat projektu pn.: „Centrum Usług- Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”

Data publikacji: 20 sierpnia 2019 Opublikował/a: admin

Gmina Daleszyce/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, Regionalnym Centrum Wolontariatu oraz 10 innymi gminami z terenu powiatu kieleckiego realizuje projekt w trybie pozakonkursowym „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” w ramach Osi Priorytetowej 9, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Przygotowanie projektu poprzedzone było przeprowadzeniem diagnozy środowiska lokalnego i opracowaniem raportu pn.: „Lokalna diagnoza wyzwań i potrzeb społecznych na terenie powiatu kieleckiego na lata 2019-2022″. Dokument określa najważniejsze kierunki rozwoju usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności rodzin wykazujących bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych oraz pieczy zastępczej.

Czas realizacji projektu: 01.02.2019r. – 31.05.2021r.

Wartość projektu: 6 000 000 zł, w tym wkład własny 450 000 zł (solidarnie ponoszony przez lidera i partnerów.)

Adresatami projektu są:
– osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie,
– osoby niesamodzielne, rodziny mające trudności życiowe,
– rodzice i dzieci pieczy zastępczej.
Ogółem w projekcie weźmie udział 611 osób z terenu powiatu kieleckiego w tym: 187 osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych wraz z opiekunami.

W ramach projektu planowane są następujące zadania do realizacji:

I. Centrum Usług (CU)
1. Utworzenie w strukturach PCPR-u w Kielcach Centrum Usług (CU) – miejsca koordynacji wszystkich form wsparcia zaplanowanych w projekcie oraz organizacji indywidualnego i grupowego poradnictwa specjalistycznego odpowiadającego potrzebom i problemom adresatów. W miejscu tym wyznaczone będą dyżury specjalistów i innych pracowników.

2. Organizacja poradnictwa specjalistycznego w formie dyżurów: pedagogiczne 600h, terapeuta ds. uzależnień 400h, terapeuta rodzin/konsultacje 200h, Konsultacje i terapia logopedyczna 600h, obywatelsko-prawne 200h.

3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 1400 h oraz zajęcia dla dzieci z wykorzystaniem układanki sensorycznej – klocków Moovie.

4. Organizacja telefonicznego poradnictwa specjalistycznego. Linia telefoniczna obsługiwana będzie przez wykwalifikowanego psychologa/pedagoga/psychoterapeutę oraz innych specjalistów w zależności od potrzeb.

II. Aktywizacja społeczna i zdrowotna osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych

1. Organizacja usług opiekuńczych środowiskowych (9 etatów) – przygotowanie zasobów i zatrudnienie kadry (etat) – 1 etat Sitkówka -Nowiny, 3 etaty gmina Daleszyce, 1 etat Mniów, 1 etat Nowa Słupia, 3 etaty gmina Miedziana Góra,

2. Organizacja usług opiekuńczych i sąsiedzkich – 6 osób (um. zlecenie) – 3600h.

3. Zatrudnienie 10 Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON) (10 etatów), którzy będą świadczyli usługi na terenie 10 gmin powiatu kieleckiego. Praca 8 AON będzie zorganizowana w ramach trwałości usług określonej w projekcie konkursowym „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności” oraz zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji Rozwoju Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Znak sprawy DZF-VII.75.10.19.2018 z dnia 29.10.2018 roku dot. warunków zachowania trwałości miejsc świadczenia usług społecznych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach CT8,CT9,CT10 w RPO i akceptacją IZ. Przy czym finansowanie ujęte w projekcie pozakonkursowym będzie trwało 16 miesięcy, pozostałe miesiące (min.5 m-cy) będą finansowane ze środków własnych gmin (Chęciny, Górno, Łopuszno, Morawica, Miedziana Góra, Nowa-Słupia, Sitkówka-Nowiny, Zagnańsk). W ramach projektu pozakonkursowego zaplanowano zwiększenie miejsc świadczenia usług poprzez zatrudnienie dwóch AON. Dodatkowi asystenci obejmą wsparciem uczestników projektu z terenu gmin Mniów i Bodzentyn. W/w. gminy deklarują gotowość do świadczenia usług po zakończeniu projektu.

4. Organizacja teleopieki dla 63 osób niepełnosprawnych/niesamodzielnych mieszkańców partnerskich gmin. Zastosowanie przedmiotowego rozwiązania jest podniesienie stanu bezpieczeństwa pacjentów (w tym mieszkających na wsi i w małych ośrodkach, oddalonych od stacjonarnej opieki). Stanowi alternatywę całodobowej kontroli i opieki dla osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w środowisku. Zapewnia udzielenie pomocy w razie upadku, nagłego pogorszenia zdrowia, a w stanach długotrwałej depresji czy osamotnienia umożliwia utrzymanie więzi z innymi osobami.
5. Uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego na terenie gminy Łopuszno dostępnej dla mieszkańców partnerskich gmin. Zaplanowano zakup podstawowego sprzętu (balkoników, łóżek rehabilitacyjnych, wózków inwalidzkich, aparat tlenowego, podnośniki dla osób niepełnosprawnych). Dostępność sprzętu umożliwi szybszy powrót do zdrowia w przypadku nagłej choroby, oraz stanowi wsparcie dla osób nie posiadających zasobów finansowych na zakup sprzętu.

6. Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla 100 osób niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania.

7. Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych przez Gminę Daleszyce. Zakupiony samochód zostanie wykorzystany do umożliwienia uczestnictwa w ramach trwania projektu w zajęciach organizowanych zarówno na terenie gminy ale również specjalistycznego poradnictwa

8. Zajęcia hipoterapii dla uczestników projektu, w tym osób niepełnosprawnych i dzieci z pieczy zastępczej – 600 h zegarowych.

III. Wsparcie i rozwój rodzinnej pieczy zastępczej.

1. Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze poprzez dystrybucję ulotek oraz broszur informacyjnych. Dodatkowo zaplanowano przygotowanie i emisję spotu promującego rodzicielstwo zastępcze na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych. Zakup telebimu, który będzie służył do wyświetlania spotu przy okazji imprez/spotkań plenerowych organizowanych na terenie gmin. Organizacja imprez plenerowych w środowisku lokalnym promujących rodzicielstwo zastępcze. Organizacja konkursu plastycznego o tematyce „Rodzina okiem dziecka”. Przygotowane prace zostaną wystawione w siedzibie PCPR. Najciekawsze prace będą nagrodzone podczas imprezy plenerowej w środowisku lokalnym.

2. Grupy wsparcia dla opiekunów i rodziców biologicznych.

3. Szkolenia i warsztaty dla rodziców pieczy zastępczej.

4.Prelekcje profilaktyczne i edukacja zawodowa dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy.

5. Wyjazdy o charakterze kulturalnym połączone z edukacją zawodową dla młodzieży.

IV. Wsparcie rodzin w trudnej sytuacji życiowej w szczególności tych, w których występują trudności opiekuńczo – wychowawcze.

1. Zatrudnienie Kadry:
a. Dwóch asystentów rodzin (1 etat gm. Bieliny i 1/2etatu gm. Pierzchnica),
b. Wychowawcy do świetlicy (1 etat), zaplanowano zatrudnienie os. posiadającej odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie,
c. Jednej rodziny wspierającej (um. zlecenie)w gm. Łopuszno

2. Organizacja grup wsparcia dla rodzin: w gminie Pierzchnica, Nowa Słupia, Daleszyce, Bieliny, Łopuszno, Miedziana – Góra, Sitkówka – Nowiny, Mniów, Bodzentyn, Górno, Chęciny.

3. Organizacja warsztatów umiejętności rodzicielskich, zajęć terapeutycznych, półkolonii dla dzieci.

V. Wolontariat – Włączanie społeczności lokalnej w działania edukacyjno-aktywizacyjne na rzecz adresatów projektu

Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach jako partner sektora ekonomii społecznej będzie realizował wsparcie wolontarystyczne dla rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych min: poprzez pomoc w nauce dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, organizację czasu wolnego, pomoc osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym.

Załączniki

Objazdowe wakacje w Słopcu

We wtorek 23 lipca Mobilny Klub Rodzinny m-Gopsik pomknął do dzieci mieszkających w miejscowości Słopiec w ramach akcji „Objazdowe wakacje”. Pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Świetlicy Integracyjno – Wspierającej „Promyczek” przygotowali dla dzieci ciekawe atrakcje, które odbyły się na terenie placu przy Szkole Podstawowej. Zajęcia okazały się interesujące nie tylko dla dzieci, ale także dla ich opiekunów, którzy w aktywny sposób uczestniczyli w grach i zabawach.
Dorośli mogli skorzystać z obecności pracownika socjalnego i załatwić wszelkie sprawy rodzinne oraz pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+.

Więcej „Objazdowe wakacje w Słopcu”

Wizyta m-Gopsika w Trzemosnej

Następny przystanek m-Gopsika…

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach
oraz Świetlica Integracyjno – Wspierająca „Promyczek”
zapraszają wszystkie dzieci do wspólnej zabawy.
Dnia 7 sierpnia w godzinach 12:00 – 14:00 obok Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Trzemosna
odbędą się zajęcia plastyczne oraz zabawy na świeżym powietrzu.
W tym dniu dorośli będą mogli skorzystać z obecności pracowników socjalnych i załatwić wszelkie sprawy rodzinne oraz pobrać wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+.

Dyżurów Klubu Wolontariatu

Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 roku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 9:30 oraz 13:30 do 15:30 w Świetlicy Integracyjno – Wspierającej „Promyczek” trwają dyżury Klubu Wolontariatu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką niesienia bezinteresownej pomocy.

Informacje i porady dla mieszkańców na miesiąc SIERPIEŃ

Porady i informacje dla mieszkańców gminy w miesiącu sierpień od Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej

W czasie wakacji Świetlica Integracyjno – Wspierająca “Promyczek” jest otwarta w godzinach 7:30 do 15:30. Serdecznie zapraszamy najmłodszych mieszkańców naszej gminy (w wieku od 6 lat do 16 lat) na zajęcia!

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w dniu 7 sierpnia w godzinach 12:00 – 14:00 koło Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Trzemosna oraz dnia 21 sierpnia w godzinach 12:00 – 14:00 obok Punktu Przedszkolnego w Cisowie będzie do Państwa dyspozycji m-Gopsik, w którym będziecie mogli Państwo załatwić wszystkie sprawy, które leżą w kompetencjach naszego Ośrodka.
Serdecznie zapraszamy.

W dniu 2.08.2019 r. oraz 27.08.2019 r. od godz. 15.30 odbędą się posiedzenia Miejsko – Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Załączniki

Do góry