Jesteś tutaj:

Miesiąc: luty 2021

Światowy Dzień Chorego

11 lutego obchodzimy Światowy Dzień Chorego.
Z tej okazji Wszystkim Chorym, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, pogody ducha i cierpliwości w znoszeniu trudów dnia codziennego, a także zrozumienia i opieki ze strony najbliższych.

Renata Segiecińska
Dyrektor Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach
wraz z Pracownikami

Fundusz Alimentacyjny

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce  ul. Sienkiewicza 11
tel. 41 307 24 95 wew. 27, 41 317 16 94 wew. 140

 

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres, trwający od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.,  można składać

 1. elektronicznie  (przez portal Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej).
 2. tradycyjnie (w wersji papierowej)

Ustalenie uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 następuje w oparciu o dochody członków rodziny uzyskane w 2019 roku.

WAŻNE

Zmianie uległo kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla wniosków rozpatrywanych na okres świadczeniowy 2020/2021. Od 01 października 2010 r. kryterium zostało podwyższone do 900 zł na osobę   w rodzinie.

Przyznanie funduszu alimentacyjnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego „zasada złotówka za złotówkę” (dotyczy okresu świadczeniowego 2020/2021)

Od 01 października 2010 r. w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Terminy rozpatrzenia wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz                       z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz                      z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz              z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń                   z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz                 z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz               z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń               z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.”

 

Dokumenty do pobrania

Wszystkie dokumenty, druki zaświadczeń o raz wnioski na nowy okres zasiłkowy znajdują się do pobrania w zakładce Dokumenty do Pobrania na głównej stronie MGOPS Daleszyce.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ  Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020

Dokumenty określające sytuację dochodową rodziny:

– oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2019r. (ZFA-03) – wypełnia wnioskodawca,

– zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

 1. a) formie opłacanego podatku,
 2. b) wysokości przychodu,
 3. c) stawce podatku,

d wysokości opłaconego podatku

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:

– zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie ( ZFA – 05)                               o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

–  dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę

– umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego

 

W przypadku uzyskiwania stypendium:

– zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium w 2019 r.

 

W przypadku uzyskiwania zasiłków chorobowych, macierzyńskich z KRUS

– zaświadczenie o wysokości pobranego świadczenia w 2019 r.

 

W przypadku uzyskania przez członka rodziny nowego źródła dochodu w roku bazowym tj. 2019r.:

– dokument określający datę i rodzaj dochodu uzyskanego w 2019 r. np. zaświadczenie zakładu pracy/ZUS wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.

– dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z tego tytułu w 2019r. np. PIT 11/11A/40/40A/36 lub zaświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodu osiągniętego w 2019 r.

 

W przypadku uzyskania przez członka rodziny nowego źródła dochodu po roku bazowym tj. po 2019 r.

– dokument określający datę i rodzaj dochodu uzyskanego np. zaświadczenie zakładu pracy/ZUS, wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.

– dokument określający wysokość dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym uzyskano dochód ( wzór dostępny w zakładce druki do pobrania)

W przypadku utraty przez członka rodziny źródła dochodu:

– dokument określający datę utraty i rodzaj dochodu utraconego np. świadectwo pracy, umowy zlecenie/o dzieło, zaświadczenie zakładu pracy/ZUS, wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.

– dokument określający wysokość dochodu utraconego np. PIT 11/11A/40/40A/36 lub zaświadczenie zakładu pracy/ZUS o wysokości dochodu osiągniętego w 2019r.

Dodatkowe dokumenty

– kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów na rzecz osoby z poza rodziny w 2019r.

– zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku  2019r.

– zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,

– informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą – oryginał,

– prawomocnego orzeczenie sądu  rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

– akt urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),

– zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,                    w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia,

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną.

W indywidualnych przypadkach organ może żądać dodatkowych dokumentów innych niż wymienione powyżej.

 

 

Czyste Powietrze

CZYSTE POWIETRZE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce ul. Sienkiewicza 11,
tel. 41 307 24 95 wew. 27 lub 41 31716 93 wew. 140

Informacja dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczenia o wysokości przecietnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa  domowego

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Daleszycach informuje, że realizuje zadanie z zakresu wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste powietrze”.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:

osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe);

osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku( od 01.01.2021 r. do 31.07.2021 r. dochód z 2019 r.)

ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku ( od 01 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022r. dochód z 2020 r.)

 

 

Druki żądania wydania zaświadczenia znajdują się do pobrania w zakładce Dokumenty do Pobrania na głównej stronie MGOPS Daleszyce. natomiast, wersja papierowa jest dostępna w siedzibie Ośrodka.

Wymagane dokumenty

 1. wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego,
 2. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym, w tym odpowiednio:
 • ​oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (część III wniosku),
 1. ​w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

 1. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku, wysokości opłacanego podatku;

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne

 1. oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (część IV wniosku) lub zaświadczenie właściwego organu gminy albo nakaz płatniczy,
 2. umowę dzierżawy – w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosowniedo przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 3. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną.

 

 

 

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce ul. Sienkiewicza 11,
tel. 41 307 24 95 wew. 27 lub 41 31716 93 wew. 140

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

Wnioski o świadczenia rodzinne na kolejny okres, trwający od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r., można składać

 • elektronicznie (przez portal Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej).
 • tradycyjnie (w wersji papierowej) .

Ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 następuje w oparciu o dochody członków rodziny uzyskane w 2019 roku.

 

Terminy rozpatrzenia wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.”,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

 

 

Dokumenty do pobrania

Wszystkie dokumenty, wzory zaświadczeń oraz wnioski na nowy okres zasiłkowy znajdują się do pobrania           w zakładce Dokumenty do Pobrania na głównej stronie MGOPS Daleszyce.

 

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO, DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO I DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2020/2021

Dokumenty określające sytuację dochodową rodziny:

 • oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2019r. (ZSR-05) – wypełnia wnioskodawca,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
 1. a) formie opłacanego podatku,
 2. b) wysokości przychodu,
 3. c) stawce podatku,

d wysokości opłaconego podatku

-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie (ZSR – 07) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego

W przypadku uzyskiwania stypendium:

 • zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium w 2019r.

W przypadku uzyskiwania zasiłków chorobowych, macierzyńskich z KRUS

 • zaświadczenie o wysokości pobranego świadczenia w 2019r.

W przypadku uzyskania przez członka rodziny nowego źródła dochodu w roku bazowym tj. 2019r.:

 • dokument określający datę i rodzaj dochodu uzyskanego w 2019r. np. zaświadczenie zakładu pracy/ZUS wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z tego tytułu w 2019r. np. PIT 11/11A/40/40A/36 lub zaświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodu osiągniętego w 2019r.

W przypadku uzyskania przez członka rodziny nowego źródła dochodu po roku bazowym tj. po 2019r.

 • dokument określający datę i rodzaj dochodu uzyskanego np. zaświadczenie zakładu pracy/ZUS, wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym uzyskano dochód (wzór dostępny w zakładce druki do pobrania).

W przypadku utraty przez członka rodziny źródła dochodu:

 • dokument określający datę utraty i rodzaj dochodu utraconego np. świadectwo pracy, umowy zlecenie/o dzieło, zaświadczenie zakładu pracy/ZUS, wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.
 • dokument określający wysokość dochodu utraconego np. PIT 11/11A/40/40A/36 lub zaświadczenie zakładu pracy/ZUS o wysokości dochodu osiągniętego w 2019r.

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną; odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza nią (w przypadku ubiegania się po raz pierwszy – kopia, oryginał do wglądu) oraz potwierdzenie dokonywania przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny)
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

Dodatkowe dokumenty do dodatków przy zasiłku rodzinnym

 1. a) urodzenie dziecka
 • zaświadczenie od lekarza lub położnej, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10-tygodnia ciąży do dnia porodu (nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.)
 1. b) urlop wychowawczy
 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie (ZSR-08) o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • w przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę, zaświadczenie lub oświadczenie (ZSR-10) o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 1. c) samotne wychowywanie
 • odpis aktu zupełnego, odpis aktu zgonu drugiego rodzica lub postanowienie o oddaleniu powództwa ustalającego świadczenia alimentacyjne,
 1. d) kształcenie i rehabilitacja
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka -kopia, oryginał do wglądu (FAKULTATYWNIE)
 1. f) nauka poza miejscem zamieszkania
 • zaświadczenie albo oświadczenie (ZSR-12) potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

W indywidualnych przypadkach organ może żądać dodatkowych dokumentów innych niż wymienione powyżej.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – 500+

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE – 500+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
  Daleszyce  ul. Sienkiewicza 11
 tel. 41 307 24 95 wew. 27, 41 317 16 94 wew. 140

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze na nowy okres zasiłkowy 2021/22.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 (od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.) należy składać:

– elektronicznie od 1 lutego 2021 r. (przez portal Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej).

– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1kwietnia 2021r.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na okres zasiłkowy 2021/2022 złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie:

– do dnia 30 kwietnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.,

– od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca 2021 r.,

– od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.,

– od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września 2021 r.,

– od dnia 1 sierpnia 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października 2021 r.

Ważne!

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w czerwcu 2021 wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021.

Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021.

Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało jedynie od miesiąca złożenia wniosku.

Dokumenty do pobrania

Wszystkie dokumenty, druki zaświadczeń o raz wnioski na nowy okres zasiłkowy znajdują się do pobrania w zakładce Dokumenty do Pobrania na głównej stronie MGOPS Daleszyce.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca           z zastrzeżeniem art.5 ust.2a (opieka naprzemienna obojga rodziców ustalona  wyrokiem sądu)

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje    na utrzymaniu opiekuna faktycznego

3) opiekunowi prawnemu dziecka,

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko

4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Program „Rodzina 500+” na każde dziecko niezależnie od dochodu

Dzięki wprowadzonym  zmianom od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Brak wymogu ustalenia alimentów.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Wprowadzenie szczególnego 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko

Od 1 lipca  2019 r. rodzice mają 3 miesiące od dnia urodzenia dziecka na złozenie wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego. Złożenie wniosku w tym czasie będzie gwarantowało przyznanie świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Rozwiązanie to pozwala na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub śmierci rodzica który złożył wniosek o świadczenie ale zmarł przed jego rozpatrzeniem. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica, który do tej pory pobierał świadczenie wychowawcze.

Uproszczone procedury

Od 1 lipca 2019 r. przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydawania i doręczania decyzji administracyjnej. Rodzic wnioskujący o świadczenie wychowawcze otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie poda we wniosku adresu poczty elektronicznej, taką informację może odebrać osobiście.

Nieodebranie informacji nie ma żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

Odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.2021

Do góry