Jesteś tutaj:

Miesiąc: maj 2021

Spotkanie motywacyjne Klubu Wolontariatu w dniu 28.05.2021 r. MGOPS Daleszyce

Klub Wolontariatu w Daleszycach

zaprasza

chętnych mieszkańców gminy na spotkanie motywacyjne on – line

pn: Niepełnosprawność to nie wyrok,

które odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. o godzinie 10:00

i będzie trwało 2 godziny.

Spotkanie poprowadzi Pan Dariusz Łuczakniepełnosprawny od urodzenia, choruje na mózgowe porażenie dziecięce, pedagog interwent kryzysowy, mediator, moderator, trener.

Od 20 lat pracuje z młodzieżą w Ośrodku Interwencji Kryzysowej działającym przy Świętokrzyskim Centrum profilaktyki i Edukacji w Kielcach na co dzień tata czwórki dzieci.
Motto życiowe: „Dla ludzi i z ludźmi”- łamie bariery, stereotypy, niepełnosprawny lider, organizator akcji charytatywnych, festynów profilaktycznych.

Aby zarejestrować swój udział, należy wypełnić i przesłać poniższy formularz do dnia 27.05.2021 r.

https://forms.gle/FzMUwiPPmpq97FCdA

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Projekt „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach

Pl. Staszica 22/2, 26-021 Daleszyce, tel./fax 41 307 24 78 mgops@daleszyce.pl www.mgops.daleszyce.pl

Partner: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce tel. 41 343 00 38 centrum@frdl.kielce.pl www.frdl.kielce.pl

Informacja dla niepełnosprawnych

Informujemy, że Burmistrz Miasta i Gminy Daleszyce wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Daleszycach czynią starania o pozyskanie środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na uruchomienie usługi transportowej dla osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Daleszyce.

Pomoc udzielana będzie niepełnosprawnym mieszkańcom Gminy Daleszyce, którzy na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii nie mają możliwości korzystania z transportu publicznego. Przewóz przysługiwać będzie osobom niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym i znacznym tam i z powrotem, w celu załatwienia swoich spraw osobistych, w:

1) placówkach służby zdrowia,
2) placówkach realizujących rehabilitację i usprawnienie,
3) urzędach i instytucjach publicznych,
4) placówkach oświatowych realizujących obowiązek szkolny lub nauki,
5) placówkach sportowych i kulturalnych,
6) w celu realizacji potrzeb wynikających z osobistej działalności zawodowej.

.

Na tą chwilę prowadzimy rozeznanie co do ilości chętnych na taką usługę.

Wnioski o transport można składać:

>drogą elektroniczną adres email: mgops@daleszyce.pl lub paulina.pasisz@daleszyce.pl

>za pośrednictwem poczty adres: MGOPS ,26-021 Daleszyce,Pl.Staszica22/2

>pozostawić uzupełniony wniosek o transport osoby niepełnosprawnej w siedzibie tut. Ośrodka Pomocy Społecznej

>zgłosić telefonicznie (41)307-24-75 wew. 25 lub (41) 307-24-95

 

Załączniki

INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH

Na podstawie  art. 15h ust. 1, ust. 2., ust.3., ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 568 )

Więcej „INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH”

Informacja ASYSTENT

Informacja o Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”, realizowanym
w ramach środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt Programu – 739.755, 00 zł.

Gmina Daleszyce realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- Edycja 2021”. Program skierowany jest do 25 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Daleszyce posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

Więcej „Informacja ASYSTENT”

Do góry