INFORMACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH

Na podstawie  art. 15h ust. 1, ust. 2., ust.3., ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 568 )

 

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ UPŁYNĘŁA
W TERMINIE OD
09 GRUDNIA 2019 R.,  07 MARCA 2020 R.

 

zachowują ważność do upływu 90. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 

 

 

 

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KTÓRYCH WAŻNOŚĆ
UPŁYNĘŁA OD DNIA 8 MARCA 2020 R.

 

zachowują ważność do upływu 90. dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

 

 

 

W PRZYPADKU ZŁOŻENIA NOWEGO WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA

 

zespół orzekający może rozpatrzyć wniosek bez udziału osoby zainteresowanej lub dziecka wówczas, gdy lekarz – przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny bez konieczności przeprowadzenia badania.

W przypadku złożenia nowego wniosku o wydanie orzeczenia, wniosek ten rozpatrywany jest zgodnie z aktualnym stanem zdrowia i funkcjonowaniem wnioskodawcy.

Przepisy nie przewidują wymogu uzyskania zgody osoby orzekanej na zastosowanie takiego trybu orzekania, nie mniej należy pamiętać, że zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego, strona może wystąpić na każdym etapie postępowania administracyjnego o jego zawieszenie.

 

 

 

 

KARTY PARKINGOWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PLACÓWEK

 

zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

 

 

Decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, o której mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, została wydana w związku z niepełnosprawnością potwierdzoną orzeczeniem i okres, na który została przyznana pomoc, jest uzależniony terminem ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, okres wskazany w decyzji ulega przedłużeniu na okres, na jaki zachowuje ważność orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ust. 1 i 2, na podstawie decyzji wydanej z urzędu.

 

 

WAŻNE: przedłużenie ważności orzeczeń następuje z mocy samego prawa, na podstawie ustawy i nie wymaga potwierdzenia tego faktu przez zespół orzekający o niepełnosprawności.