Jesteś tutaj:

Autor: Hubert Sajdak

OBJAZDOWE WAKACJE 2022

Świetlica Integracyjno – Wspierająca „PROMYCZEK” działająca w strukturach Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach we współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną

i Nadleśnictwem Daleszyce pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce

po raz kolejny ruszają z akcją wakacyjną „OBJAZDOWE WAKACJE 2022” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzonego na rok 2022.

Akcja skierowana jest dla rodzin objętych wsparciem tutejszego Ośrodka.

Do wyznaczonych miejscowości przyjeżdżać będzie znany już mieszkańcom gminy samochód o nazwie Mobilny Klub Rodzinny m-Gopsik przystosowany do pracy w terenie.

Całe rodziny mogą zgłosić się do wyznaczonych poniżej miejsc na terenie poszczególnych sołectw, gdzie będą oczekiwać na Państwa pracownicy socjalni, u których będzie można załatwić wszystkie sprawy bez konieczności przyjazdu do Daleszyc oraz wspólnie z dziećmi wziąć udział w zaplanowanych zajęciach.

Zapraszamy wszystkich bez wyjątku, a szczególnie osoby starsze, niepełnosprawne, dla których często dużym utrudnieniem jest dojazd do Ośrodka.

 

Data

Miejsce zbiórki

Temat

Miejsce odbioru dzieci

19.07.2022 r.

Leśniczówka w Sierakowie

PODCHODY – GRA TERENOWA DLA DZIECI

Leśniczówka w Sierakowie

21.07.2022 r.

Gospodarstwo Agroturystyczne „Torfowisko” Wójtostwo

GRY I ZABAWY PODWÓRKOWE

Gospodarstwo Agroturystyczne „Torfowisko” Wójtostwo

26.07.2022 r.

Plaża w Borkowie

KONKURS NA NAJCIEKAWSZĄ BUDOWLĘ Z PIASKU

Plaża w Borkowie

28.07.2022 r.

WYCIECZKA

dla dzieci biorących udział w zajęciach w dniach: 19, 21 i 27 lipca

02.08.2022 r.

Rynek w Daleszycach

PLENER MALARSKI

PLAC Cedry w Daleszycach

04.08.2022 r.

Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Centrum Edukacji Ekologicznej w Widełkach

09.08.2022 r.

Przy Szkole Podstawowej w Brzechowie

PODCHODY – GRA TERENOWA DLA DZIECI

Leśniczówka w Niestachowie

11.08.2022 r.

WYCIECZKA

dla dzieci biorących udział w zajęciach w dniach: 2, 4 i 9 sierpnia

 

Informacja o świadczeniach pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (Wnioski do pobrania)

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że  przyjmowane są wnioski  o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę  polsko-ukraińską 24 lutego 2022 r. i później oraz przebywają na terenie gminy Daleszyce. Jednocześnie udzielamy pomocy w utworzeniu profilu zaufanego, który będzie pomocny w załatwianiu różnych spraw drogą elektroniczną,  tj. złożenia wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych, podjęcia zatrudnienia.

Osoby, które posiadają nadany numer PESEL mogą zgłaszać się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach,  który ma siedzibę w budynku Ośrodka Zdrowia (I piętro) Pl. Staszica 22/2, celem złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

W siedzibie ośrodka pomocy społecznej (ul. Sienkiewicza 11 — I piętro) lub dzwoniąc pod numer telefonu (41) 307 24 78 lub 574-613-248 w godz. od 7.30 do 15.30 (dni robocze), będzie można uzyskać informację oraz złożyć wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 

http://www.mgopsdaleszyce.pl/wp-content/uploads/2022/03/wniosek-40.pdf

 

Załączniki

Rządowy Program „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022

Gmina Daleszyce informuje, iż na najbliższej sesji Rady Gminy będzie podejmowana uchwała w sprawie przystąpienia do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022, którego celem jest wsparcie osób w podeszłym wieku tj:65+ w codziennym funkcjonowaniu. Przed podjęciem powyższej uchwały jesteśmy zobligowani do rozeznania możliwości pozyskania wolontariuszy, którzy będą pomagać tym osobom .W programie przewiduje się wsparcie w postaci:

 

  • wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).
  • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia, pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.
  • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych.
  • pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp., pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas.

W ramach świadczonej pomocy wolontariusz ma zapewnione:

– pokrycie wydatków związanych z organizacją wolontariatu w tym m.in.: środki ochrony osobistej, zwrot kosztów dojazdu wolontariusza do seniorów lub dowozu seniorów np. do lekarza, urzędu, w tym zwrot kosztów zakupu paliwa dla wolontariusza korzystającego z prywatnego samochodu przy realizacji zadań w ramach programu,

– bilety miejskie (koszty rozliczane według zasad określonych przez ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych),

– ubezpieczenie OC w związku z obrotem gotówką oraz ubezpieczenie NNW,

Osoby pełnoletnie zainteresowane wolontariatem mogą zgłosić się w terminie od dnia 11.02.2022 r. do dnia 16.02.2022 r. do Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, Pl. Staszica 22/2, 26-021 Daleszycach na adres e-mail:
mgops@daleszyce.pl

lub telefonicznie w godz. 7:30-15:30, pod numerami:

041/307-24-95

041/307-24-78

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Informacja o Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, realizowanymw ramach środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt Programu – 1 833 705,00 zł.

Gmina Daleszyce realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- Edycja 2022”. Program skierowany jest do 55 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Daleszyce posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Ponadto Program kierujemy dla 15 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,

c) załatwianiu spraw urzędowych,

d) korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) 360 godzin rocznie dla:

a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lu długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program ma zapewnić :

a) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,

b) ograniczenie skutków niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności,

c) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – Edycja 2022” realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach.

Daleszyce, 18.01.2022r

Do góry