Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Informacja o świadczeniach pieniężnych za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (Wnioski do pobrania)

Urząd Miasta i Gminy Daleszyce informuje, że  przyjmowane są wnioski  o nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę  polsko-ukraińską 24 lutego 2022 r. i później oraz przebywają na terenie gminy Daleszyce. Jednocześnie udzielamy pomocy w utworzeniu profilu zaufanego, który będzie pomocny w załatwianiu różnych spraw drogą elektroniczną,  tj. złożenia wniosków o udzielenie świadczeń rodzinnych, podjęcia zatrudnienia.

Osoby, które posiadają nadany numer PESEL mogą zgłaszać się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach,  który ma siedzibę w budynku Ośrodka Zdrowia (I piętro) Pl. Staszica 22/2, celem złożenia wniosku o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

W siedzibie ośrodka pomocy społecznej (ul. Sienkiewicza 11 — I piętro) lub dzwoniąc pod numer telefonu (41) 307 24 78 lub 574-613-248 w godz. od 7.30 do 15.30 (dni robocze), będzie można uzyskać informację oraz złożyć wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

 

http://www.mgopsdaleszyce.pl/wp-content/uploads/2022/03/wniosek-40.pdf

 

Załączniki

Rządowy Program „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022

Gmina Daleszyce informuje, iż na najbliższej sesji Rady Gminy będzie podejmowana uchwała w sprawie przystąpienia do Rządowego Programu „Korpus Wsparcia Seniora” na rok 2022, którego celem jest wsparcie osób w podeszłym wieku tj:65+ w codziennym funkcjonowaniu. Przed podjęciem powyższej uchwały jesteśmy zobligowani do rozeznania możliwości pozyskania wolontariuszy, którzy będą pomagać tym osobom .W programie przewiduje się wsparcie w postaci:

 

 • wspólnego spędzania czasu z seniorami, w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).
 • wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty, pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia, pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu.
 • informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów, w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych.
 • pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp., pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza, pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas.

W ramach świadczonej pomocy wolontariusz ma zapewnione:

– pokrycie wydatków związanych z organizacją wolontariatu w tym m.in.: środki ochrony osobistej, zwrot kosztów dojazdu wolontariusza do seniorów lub dowozu seniorów np. do lekarza, urzędu, w tym zwrot kosztów zakupu paliwa dla wolontariusza korzystającego z prywatnego samochodu przy realizacji zadań w ramach programu,

– bilety miejskie (koszty rozliczane według zasad określonych przez ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych),

– ubezpieczenie OC w związku z obrotem gotówką oraz ubezpieczenie NNW,

Osoby pełnoletnie zainteresowane wolontariatem mogą zgłosić się w terminie od dnia 11.02.2022 r. do dnia 16.02.2022 r. do Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, Pl. Staszica 22/2, 26-021 Daleszycach na adres e-mail:
mgops@daleszyce.pl

lub telefonicznie w godz. 7:30-15:30, pod numerami:

041/307-24-95

041/307-24-78

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Informacja o Programie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, realizowanymw ramach środków Państwowego Funduszu Solidarnościowego.

Całkowity koszt Programu – 1 833 705,00 zł.

Gmina Daleszyce realizuje Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- Edycja 2022”. Program skierowany jest do 55 osób niepełnosprawnych z terenu gminy Daleszyce posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Ponadto Program kierujemy dla 15 dzieci w wieku do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,

c) załatwianiu spraw urzędowych,

d) korzystaniu z dóbr kultury ( np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż:

1) 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,

2) 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

3) 360 godzin rocznie dla:

a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

b) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lu długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Program ma zapewnić :

a) możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym,

b) ograniczenie skutków niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności,

c) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – Edycja 2022” realizowany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach.

Daleszyce, 18.01.2022r

Dodatek osłonowy 2022

DODATEK OSŁONOWY

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., to wypłata dodatku zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Natomiast Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO 31 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU POZOSTANĄ BEZ ROZPATRZENIA

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony:

 1. elektronicznie (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

 2. tradycyjnie (w wersji papierowej) w siedzibie Ośrodka:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

  Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją

  Daleszyce  ul. Sienkiewicza 11,

  tel. 41 307 24 95 wew. 27, 41 317 16 94 wew. 140

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł ( netto) na osobę,

w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł ( netto) na osobę;

Więcej „Dodatek osłonowy 2022”

Boże Narodzenie 2021

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

życzę nadziei, własnego skrawka nieba,
zadumy nad płomieniem świecy,
filiżanki dobrej, pachnącej kawy,
piękna poezji, muzyki,
pogodnych świąt zimowych,
odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego, co wokół,
chwil roziskrzonych kolędą,

śmiechem i wspomnieniami.

Renata Segiecińska

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach wraz z pracownikami

Załączniki

Spotkanie motywacyjne Klubu Wolontariatu-30.09.2021

Klub Wolontariatu w Daleszycach

zaprasza

mieszkańców gminy na spotkanie motywacyjne

pt.: Żyj odważnie, pokonaj słabości, bądź sobą.

Gościem spotkania będzie Anna Iwasiuta

aktorka, pedagog teatralny i pedagog tańca, choreograf, autorka tekstów, dramaturg.

Spotykamy się 30.09.2021 roku o godzinie 16:00

w restauracji „Folkówka u Strażaka” w budynku remizy OSP

w Daleszycach.

Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Projekt „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach

Pl. Staszica 22/2, 26-021 Daleszyce, tel./fax 41 307 24 78 mgops@daleszyce.pl www.mgops.daleszyce.pl

Partner: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce tel. 41 343 00 38 centrum@frdl.kielce.pl www.frdl.kielce.pl

Zaproszenie na spotkanie 27.07.2021 roku

Klub Wolontariatu w Daleszycach

zaprasza

mieszkańców gminy na spotkanie motywacyjne

pt.: Wewnętrzny doradca” – czyli jak przestać sobie utrudniać życie.

Gościem spotkania będzie dr n. hum. Adrian Kurcbart

wykładowca w Katedrze Psychologii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Spotkanie odbędzie się 27.07.2021 roku o godzinie 16:00

w Sali Konferencyjnej (I piętro, pokój nr 15)

znajdującej się w obecnym Urzędzie Miasta i Gminy Daleszyce

ul. Sienkiewicza 11.

Spotkanie odbędzie się w związku z realizacją projektu „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 9.1 RPO WŚ Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie.

Projekt „Elastyczni na rynku pracy w Daleszycach” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach
Pl. Staszica 22/2, 26-021 Daleszyce, tel./fax 41 307 24 78 mgops@daleszyce.pl www.mgops.daleszyce.pl
Partner: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce tel. 41 343 00 38 centrum@frdl.kielce.pl www.frdl.kielce.pl

Informacja dotycząca zmiany ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, informuje, że w związku z wejściem w życie z dniem 9 czerwca 2021r Ustawy z dnia 15 kwietnia 2021. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Departament Polityki Rodzinnej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przekazał informację, że ustawa ta umożliwia min. korzystanie z elektronicznej Karty Dużej Rodziny wyświetlanej w aplikacji mObywatel. Posiadacz aktywnej Karty (niezależnie czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlić karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostaje zamknięta z końcem czerwca 2021r. Osoby które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych.

Opłata za duplikat i za domówienie tradycyjnej formy karty będzie wynosiła 10 zł.
Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

Daleszyce, 24.06.2021r.

Do góry