Jesteś tutaj:

Kategoria: Fundusz alimentacyjny

Fundusz Alimentacyjny

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce  ul. Sienkiewicza 11
tel. 41 307 24 95 wew. 27, 41 317 16 94 wew. 140

 

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres, trwający od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.,  można składać

  1. elektronicznie  (przez portal Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej).
  2. tradycyjnie (w wersji papierowej)

Ustalenie uprawnień do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2020/2021 następuje w oparciu o dochody członków rodziny uzyskane w 2019 roku.

WAŻNE

Zmianie uległo kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla wniosków rozpatrywanych na okres świadczeniowy 2020/2021. Od 01 października 2010 r. kryterium zostało podwyższone do 900 zł na osobę   w rodzinie.

Przyznanie funduszu alimentacyjnego w przypadku przekroczenia progu dochodowego „zasada złotówka za złotówkę” (dotyczy okresu świadczeniowego 2020/2021)

Od 01 października 2010 r. w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej jest niższa niż 100 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Terminy rozpatrzenia wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz                       z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz                      z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz              z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń                   z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz                 z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz               z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń               z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.”

 

Dokumenty do pobrania

Wszystkie dokumenty, druki zaświadczeń o raz wnioski na nowy okres zasiłkowy znajdują się do pobrania w zakładce Dokumenty do Pobrania na głównej stronie MGOPS Daleszyce.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ  Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2019/2020

Dokumenty określające sytuację dochodową rodziny:

– oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2019r. (ZFA-03) – wypełnia wnioskodawca,

– zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

  1. a) formie opłacanego podatku,
  2. b) wysokości przychodu,
  3. c) stawce podatku,

d wysokości opłaconego podatku

– w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:

– zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie ( ZFA – 05)                               o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

–  dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę

– umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego

 

W przypadku uzyskiwania stypendium:

– zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium w 2019 r.

 

W przypadku uzyskiwania zasiłków chorobowych, macierzyńskich z KRUS

– zaświadczenie o wysokości pobranego świadczenia w 2019 r.

 

W przypadku uzyskania przez członka rodziny nowego źródła dochodu w roku bazowym tj. 2019r.:

– dokument określający datę i rodzaj dochodu uzyskanego w 2019 r. np. zaświadczenie zakładu pracy/ZUS wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.

– dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z tego tytułu w 2019r. np. PIT 11/11A/40/40A/36 lub zaświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodu osiągniętego w 2019 r.

 

W przypadku uzyskania przez członka rodziny nowego źródła dochodu po roku bazowym tj. po 2019 r.

– dokument określający datę i rodzaj dochodu uzyskanego np. zaświadczenie zakładu pracy/ZUS, wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.

– dokument określający wysokość dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym uzyskano dochód ( wzór dostępny w zakładce druki do pobrania)

W przypadku utraty przez członka rodziny źródła dochodu:

– dokument określający datę utraty i rodzaj dochodu utraconego np. świadectwo pracy, umowy zlecenie/o dzieło, zaświadczenie zakładu pracy/ZUS, wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.

– dokument określający wysokość dochodu utraconego np. PIT 11/11A/40/40A/36 lub zaświadczenie zakładu pracy/ZUS o wysokości dochodu osiągniętego w 2019r.

Dodatkowe dokumenty

– kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),

– przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów na rzecz osoby z poza rodziny w 2019r.

– zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku  2019r.

– zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,

– informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą – oryginał,

– prawomocnego orzeczenie sądu  rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

– akt urodzenia dziecka (oryginał do wglądu),

– zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,                    w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia,

– orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną.

W indywidualnych przypadkach organ może żądać dodatkowych dokumentów innych niż wymienione powyżej.

 

 

Do góry