Jesteś tutaj:

Kategoria: Świadczenia rodzinne

Dodatek osłonowy 2022

DODATEK OSŁONOWY

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

Jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 stycznia 2022 r., to wypłata dodatku zostanie zrealizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.

Natomiast Ci, którzy nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO 31 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU POZOSTANĄ BEZ ROZPATRZENIA

Wniosek o przyznanie dodatku osłonowego może być złożony:

 1. elektronicznie (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

 2. tradycyjnie (w wersji papierowej) w siedzibie Ośrodka:

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

  Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją

  Daleszyce  ul. Sienkiewicza 11,

  tel. 41 307 24 95 wew. 27, 41 317 16 94 wew. 140

Kryterium dochodowe umożliwiające otrzymanie dodatku dochodowego to:

w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł ( netto) na osobę,

w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł ( netto) na osobę;

Więcej „Dodatek osłonowy 2022”

ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach,

Zespół ds. świadczeń przyznawanych decyzją
Daleszyce ul. Sienkiewicza 11,
tel. 41 307 24 95 wew. 27 lub 41 31716 93 wew. 140

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

Wnioski o świadczenia rodzinne na kolejny okres, trwający od 1 listopada 2020 r. do 31 października 2021 r., można składać

 • elektronicznie (przez portal Emp@tia, ePUAP, PUE ZUS, system bankowości elektronicznej).
 • tradycyjnie (w wersji papierowej) .

Ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020/2021 następuje w oparciu o dochody członków rodziny uzyskane w 2019 roku.

 

Terminy rozpatrzenia wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.”,

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku

 

 

Dokumenty do pobrania

Wszystkie dokumenty, wzory zaświadczeń oraz wnioski na nowy okres zasiłkowy znajdują się do pobrania           w zakładce Dokumenty do Pobrania na głównej stronie MGOPS Daleszyce.

 

 

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO I DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO, DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO I DO WNIOSKU O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA W OKRESIE ZASIŁKOWYM 2020/2021

Dokumenty określające sytuację dochodową rodziny:

 • oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2019r. (ZSR-05) – wypełnia wnioskodawca,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
 1. a) formie opłacanego podatku,
 2. b) wysokości przychodu,
 3. c) stawce podatku,

d wysokości opłaconego podatku

-w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego:

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie (ZSR – 07) o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • umowa dzierżawy w przypadku w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego

W przypadku uzyskiwania stypendium:

 • zaświadczenie o wysokości pobranego stypendium w 2019r.

W przypadku uzyskiwania zasiłków chorobowych, macierzyńskich z KRUS

 • zaświadczenie o wysokości pobranego świadczenia w 2019r.

W przypadku uzyskania przez członka rodziny nowego źródła dochodu w roku bazowym tj. 2019r.:

 • dokument określający datę i rodzaj dochodu uzyskanego w 2019r. np. zaświadczenie zakładu pracy/ZUS wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z tego tytułu w 2019r. np. PIT 11/11A/40/40A/36 lub zaświadczenie zakładu pracy o wysokości dochodu osiągniętego w 2019r.

W przypadku uzyskania przez członka rodziny nowego źródła dochodu po roku bazowym tj. po 2019r.

 • dokument określający datę i rodzaj dochodu uzyskanego np. zaświadczenie zakładu pracy/ZUS, wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym uzyskano dochód (wzór dostępny w zakładce druki do pobrania).

W przypadku utraty przez członka rodziny źródła dochodu:

 • dokument określający datę utraty i rodzaj dochodu utraconego np. świadectwo pracy, umowy zlecenie/o dzieło, zaświadczenie zakładu pracy/ZUS, wypis lub oświadczenie w/s prowadzonej działalności gospodarczej itp.
 • dokument określający wysokość dochodu utraconego np. PIT 11/11A/40/40A/36 lub zaświadczenie zakładu pracy/ZUS o wysokości dochodu osiągniętego w 2019r.

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną; odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza nią (w przypadku ubiegania się po raz pierwszy – kopia, oryginał do wglądu) oraz potwierdzenie dokonywania przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny)
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

Dodatkowe dokumenty do dodatków przy zasiłku rodzinnym

 1. a) urodzenie dziecka
 • zaświadczenie od lekarza lub położnej, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10-tygodnia ciąży do dnia porodu (nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.)
 1. b) urlop wychowawczy
 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie (ZSR-08) o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego;
 • w przypadku umieszczenia dziecka w placówce zapewniającej całodobową opiekę, zaświadczenie lub oświadczenie (ZSR-10) o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 1. c) samotne wychowywanie
 • odpis aktu zupełnego, odpis aktu zgonu drugiego rodzica lub postanowienie o oddaleniu powództwa ustalającego świadczenia alimentacyjne,
 1. d) kształcenie i rehabilitacja
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka -kopia, oryginał do wglądu (FAKULTATYWNIE)
 1. f) nauka poza miejscem zamieszkania
 • zaświadczenie albo oświadczenie (ZSR-12) potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

W indywidualnych przypadkach organ może żądać dodatkowych dokumentów innych niż wymienione powyżej.

 

Do góry