Asystentura rodzinna podstawowe informacje

DZIAŁ ASYSTENTURA RODZINNA
Asystenci rodziny: Agnieszka Rychel i Dominika Malicka
Siedziba: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach, I piętro, pokój 107
Telefon: 505 076 387

Asystentura rodzinna

Asystenci rodziny pracujący na terenie Miasta i Gminy Daleszyce nie tylko współpracują z rodzinami przeżywającymi trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, ale również uczestniczą w organizacji różnych przedsięwzięć szczególnie skierowanych do dzieci z rodzin korzystających z systematycznej pomocy Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2016 roku przy współpracy ze Świetlicą Integracyjno – Wspierającą „Promyczek” przeprowadzono akcję „Wesołe wakacje w gminie Daleszyce” pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Daleszyce, w ramach której 80 dzieci wzięło udział w wycieczkach jednodniowych na terenie województwa świętokrzyskiego. Najmłodsi mieli okazję poznać najciekawsze atrakcje naszego regionu (Sandomierz, „Ptasi Azyl”, „Gród Pędzików”, Stadion Arena Kolporter w Kielcach, Mini Zoo w miejscowości Lisów-Wygwizdów). Ponadto dzieci miały możliwość aktywnego spędzenia czasu wolnego i zawarcia nowych znajomości. Na podsumowanie wakacji zorganizowano ognisko w „Ośrodku Jazdy Konnej” w Borkowie, w którym wzięli udział wszyscy uczestnicy wycieczek.
Drugim ważnym przedsięwzięciem podjętym przez asystentów rodziny, świetlicę „Promyczek” oraz pracowników MGOPS było zorganizowanie mikołajek dla 100 dzieci z gminy Daleszyce. Podczas zabawy dzieci otrzymały od Mikołaja i jego pomocnika paczki ze słodyczami oraz przepiękne książki z opowieściami, zachęcające do czytania. Niezwykle widoczne było zaangażowanie rodziców, którzy nie tylko przygotowali poczęstunek ale dbali również o bezpieczeństwo swoich pociech.
Asystenci rodziny wychodzą nie tylko naprzeciwko potrzebom dzieci, ale dążą do prawidłowego funkcjonowania rodzin, będących pod opieką ośrodka pomocy społecznej. Wzięli udział w bardzo ważnym przedsięwzięciu jakim była sesja terapeutyczna o charakterze reintegrującym rodziny i związki partnerskie. Współpracują z wszelkimi organizacjami,  stowarzyszeniami, instytucjami publicznymi i prywatnymi na rzecz dobra mieszkańców gminy Daleszyce.
Praca asystenta rodziny polega nie tylko na pracy z konkretną rodziną w jej miejscu zamieszkania, ale także na ich aktywizacji zawodowej, społecznej i angażowaniu w przedsięwzięcia organizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Informacje ogólne
Termin „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu.
Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożyła na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym z dziećmi. Pomoc owa realizowana jest poprzez działania asystenta rodzinnego, który wspiera rodziny w przezwyciężaniu trudności związanych z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci.

Asystent pomaga rodzicom w wypełnianiu ról społecznych, aby doprowadzić do osiągnięcia podstawowej stabilizacji życiowej i nie dopuścić do umieszczania dzieci poza rodziną w placówkach lub rodzinach zastępczych. Jeśli dzieci znajdują się pod pieczę zastępczą, rolą asystenta jest działanie na rzecz ich jak najszybszego powrotu do rodziny.

Współpraca z asystentem odbywa się za zgodą rodziny. Pierwszy kontakt asystenta z rodziną następuje w obecności pracownika socjalnego. Podczas spotkania asystent próbuje dowiedzieć się jak najwięcej o rodzinie, dzieciach, o występujących w rodzinie problemach oraz ich oczekiwaniach. Asystent wspólnie z rodziną określa sposób wyjścia z trudnej sytuacji życiowej. Ustala mocne strony rodziny oraz rodzaj i kolejność podejmowanych działań. Ostatecznie na zmianę i sukces pracuje sama rodzina.

W pierwszej kolejności asystent wspiera rodzinę w rozwiązywaniu podstawowych problemów życiowych.

Rola asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki, jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami.

Zadania asystenta rodziny:
Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2015 poz. 332), do których należy m. im.:
1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,
16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się
w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.